Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1748-МИ/НС/ЕП
София, 6 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Опака, област Търговище, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЦИК-14-2 от 20.01.2020 г. от Мехидин Кадиров – кмет на община Опака, област Търговище, за разрешаване на достъп до запечатано помещение в гр. Опака, ул. „Съединение“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., и достъп до запечатано помещение, намиращо се на ул. „Съединение“ № 3А (бивш младежки дом), в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г.

Искането е с цел преместването на изборни книжа и материали от националния референдум през 2015 г., съхранявани в запечатаното помещение на ул. „Съединение“ № 1, в запечатаното помещение на ул. „Съединение“ № 3А (бившия младежки дом), като изборните книжа от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. да бъдат предадени за архивиране в ОДА – гр. Търговище, и да бъдат унищожени неценните изборни книжа и материали.

Искането е мотивирано с необходимостта помещението на ул. „Съединение“ № 1 да бъде предоставено за ползване от филиал на дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Попово.

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г., Решение № 1665-МИ от 8 ноември 2019 г. и Решение № 1690-МИ от 26 ноември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение в гр. Опака, ул. „Съединение“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., и запечатано помещение, намиращо се на ул. „Съединение“ № 3А (бивш младежки дом), в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., във връзка с преместването на изборните книжа от национални референдум в запечатано помещение на ул. „Съединение“ № 3А (бившия младежки дом) и предаване на изборните книжа от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г за архивиране в ОДА – гр. Търговище, като неценните изборни книжа и материали бъдат унищожени.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

След преместване на книжата и материалите от националния референдум през 2015 г. помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения