Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1747-МИ
София, 6 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от Я. Р. М. срещу решение № 114-МИ от 27.01.2020 г. на ОИК – Вълчи дол, област Варна

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-8\1 от 28.01.2020 г. е постъпила жалба от Я. Р. М. срещу решение № 114-МИ от 27.01.2020 г. на ОИК – Вълчи дол, област Варна, с което комисията е разгледала сигнал за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община Вълчи дол Георги Минчев Тронков.

Жалбоподателката твърди, че г-н Георги Минчев Тронков в качеството си на кмет продължава да осъществява търговска дейност чрез фирма ЕТ „Тронис – Георги Тронков“, видно от приложената към сигнала разпечатка от интернет сайта на Търговския регистър. Счита, че това е основание комисията да приеме решение за предсрочно прекратяване на пълномощията му. В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразността на решението на ОИК – Вълчи дол.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:

Производството пред ОИК – Вълчи дол, е образувано по подаден сигнал от госпожа Я. М. ОИК – Вълчи дол, за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на община Вълчи дол, затова че не е спазил изискванията на чл. 41, ал. 1 ЗМСМА в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати да предприеме необходимите действия за прекратяване дейността на фирмата му като ЕТ „Тронис – Георги Тронков“ и да уведоми за това писмено председателя на Общинския съвет и ОИК.

Комисията на свое заседание, проведено на 27.01.2020 г. е разгледала сигнала, приела е решение № 114-МИ, с което е изискала официална справка от Агенция по вписванията, Търговски регистър, за ЕТ „Тронис – Георги Тронков“, становище от г-н Георги Тронков относно твърденията в сигнала и информация от Общинския съвет – Вълчи дол, относно наличието на обстоятелства по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА.

Решението на ОИК – Вълчи дол, не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, тъй като с него не се създават или засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации по смисъла на § 1, т. 2 АПК. Решението има организационен характер, видно от съдържанието му, и има за предмет събиране на писмени доказателства, които да послужат при приемане на решение по същество – налице ли е основание за предсрочно прекратяване пълномощията на г-н Тронков. Следователно оспореното решение не е индивидуален административен акт, поради което същото не подлежи на контрол за законосъобразност. На съдебен контрол ще подлежи последващото решение или отказ на комисията за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета, в случай че са налице предпоставките на чл. 42, ал. 1 ЗМСМА.

Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на ОИК – Вълчи дол, се явява недопустима, като подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване, и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я. Р. М. срещу решение № 114-МИ от 27.01.2020 г. на ОИК – Вълчи дол, област Варна.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Вълчи дол.

Решението на ОИК – Вълчи дол, подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна, чрез ОИК – Вълчи дол, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения