Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1746-МИ
София, 6 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Александър Иванов Атанасов, в качеството му на кандидат за общински съветник и водач на кандидатската листа за общински съветници в Столична община на ПП „Българско национално обединение“ за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 3-МИ от 15 октомври 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Александър Иванов Атанасов, ЕГН …, с адрес гр. …, ул. „…“, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …, в качеството му на кандидат за общински съветник и водач на кандидатската листа за общински съветници в Столична община на ПП „Българско национално обединение“ на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 3-МИ от 15 октомври 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 1374-МИ от 11 октомври 2019 г. на ЦИК, на Александър Иванов Атанасов, ЕГН …, с адрес гр. …, ул. „…“, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …, в качеството му на кандидат за общински съветник и водач на кандидатската листа за общински съветници в Столична община на ПП „Българско национално обединение“, за това че в публикуван авторски материал на 09.10.2019 г. в сайта https://www.alarmanews.com, в секция „Новини“, стр. 3, е направил изявление, че „Господин Джамбазки се оказва прикрит гей, принуден години наред да напада гей общността, за да се прави на войвода“ и че „замерянето със сексуалните предпочитания на господин Джамбазки и вписването му в гей обществото, към което го причисли Сидеров, за да консолидира хората, участващи в гей парада в София, да гласуват за Джамбазки в предизборната кампания“. Употребените епитети съставляват нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК, който забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Извършеното деяние е изрично забранено от нормите на Изборния кодекс, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, за което нарушение е предвидено административно наказание съгласно чл. 480, ал. 2 ИК.

 

От материалите безспорно се установява използването на неприемливи и обидни думи и квалификации.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 ИК от страна на Александър Иванов Атанасов в качеството му на кандидат за общински съветник и водач на кандидатската листа за общински съветници в Столична община на ПП „Българско национално обединение“, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 3-МИ от 15 октомври 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК не е постъпило писмено възражение срещу АУАН № 3-МИ от 15 октомври 2019 г. Преди връчването на АУАН в Централната избирателна комисия е постъпило възражение от Александър Атанасов с вх. № МИ-10-202 от 16.10.2019 г., в което изложените доводи са неоснователни.

Установеното в АУАН № 3-МИ от 15 октомври 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 1374-МИ от 11 октомври 2019 г. на ЦИК, АУАН № 3-МИ от 15 октомври 2019 г., препис-извлечение от протокол № 139 от 11.10.2019 г. на ЦИК, сигнал от Ангел Джамбазки – кандидат за кмет на Столична община от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, за нарушение на условията и реда за провеждане на предизборната кампания с вх. № МИ-10-189/10.10.2019 г., с приложена към сигнала на хартиен носител публикация от 09.10.2019 г. от сайта https://www.alarmanews.com, решение № 587-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Столична община, относно регистрация на кандидатите за общински съветници в Столична община, предложени от ПП „Българско национално обединение“.

В съставения АУАН № 3-МИ от 15 октомври 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата при които е извършено, начина на извършване.

За установеното в АУАН № 3-МИ от 15 октомври 2019 г. нарушение приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 3-МИ от 15 октомври 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК от Александър Иванов Атанасов, ЕГН …, с адрес гр. …, ул. „…“, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …, в качеството му на кандидат за общински съветник и водач на кандидатската листа за общински съветници в Столична община на ПП „Българско национално обединение“ и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че следва да се наложи глоба в минимален размер от 2000 (две хиляди) лв., предвидена в Изборния кодекс. Също така намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Поради това и на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Александър Иванов Атанасов, ЕГН …, с адрес гр. …, ул. „…“, бл. …, вх. …, ет. …, ап. …, в качеството му на кандидат за общински съветник и водач на кандидатската листа за общински съветници в Столична община на ПП „Българско национално обединение“, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения