Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1744-ПВР/МИ
София, 28 март 2012 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 316-ПВР/МИ от 15 август 2012 г. на ЦИК

Постъпили са писма с вх. № ОИК-863 от 28.03.2012 г. от Пламен Спасов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Родопи, с предложения за промени в ОИК - Родопи, област Пловдив. Предлага се на мястото на Лилия Иванова Лалова - член на ОИК, да бъде назначена Елена Калоферова Тасева, на мястото на Татяна Кънчева Йотова - член на ОИК, да бъде назначена Красимира Михайлова Кънева и на мястото на Пламен Тенков Пантов - член на ОИК, да бъде назначен Димитър Георгиев Пенков. Към предложенията са приложени: заявление за освобождаването й като член на ОИК от Лилия Иванова Лалова, молба за освобождаването й като член на ОИК от Татяна Кънчева Йотова, оставка от Пламен Тенков Пантов; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Елена Калоферова Тасева, Красимира Михайлова Кънева и Димитър Георгиев Пенкови пълномощно в полза на Пламен Димитров Спасов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Лилия Иванова Лалова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Татяна Кънчева Йотова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Пламен Тенков Пантов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Елена Калоферова Тасева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Красимира Михайлова Кънева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Димитър Георгиев Пенков, ЕГН ...

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения