Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1742-МИ
София, 4 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хитрино, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-49 от 22.01.2020 г. е постъпило заявление от Ганчо Василев Иванов за освобождаването му като председател на ОИК – Хитрино.

С вх. № МИ-10-5 от 31.01.2020 г. е постъпило предложение от Любомир Димитров Христов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Ганчо Василев Иванов – председател на ОИК – Хитрино, да бъде назначен Красимир Добрев Куртев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие от диплома за завършено висше образование на Красимир Добрев Куртев и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Хитрино, област Шумен, Ганчо Василев Иванов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Хитрино, област Шумен, Красимир Добрев Куртев, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК – Хитрино, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения