Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1741-НС
София, 7 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов, чрез Тодор Петков Савов и Ивайло Стоянов Казанов, срещу решение № 39-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Русе

В Централната избирателна комисия чрез РИК – Русе, е постъпила жалба с вх. № НС-15-111 от 06.03.2022 г. от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов, чрез Тодор Петков Савов и Ивайло Стоянов Казанов, срещу решение № 39-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Русе.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на РИК – Русе, е незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на разпоредбите на Изборния кодекс.

В жалбата се иска отмяна на цитираното решение на РИК – Русе поради неспазването на материалния закон. Съгласно чл. 91, ал. 1 ИК община Ветово е уведомила всички политически субекти за насрочените консултации за съставите на СИК в община Ветово. Денят и мястото на провеждането на консултациите са публикувани на интернет страницата на общинската администрация три дни преди провеждането им. Консултациите в община Ветово са проведени на 22.02.2023 г. От парламентарно представените партии и коалиции „Български възход“ не са взели участие в проведените консултации, след като са били поканени по съответния ред, както и към датата на провеждане на консултациите и към датата на крайния срок за провеждане на консултациите – 25.02.2023 г., не са представили изискуемите документи. За проведените консултации е съставен протокол, който е надлежно подписан без възражения и особени мнения от участвалите в консултацията субекти и техните представители, следователно е налице постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 8 ИК. Кметът на община Ветово е изпратил протокол с постигнато съгласие и предложение за назначаване на съставите на СИК на територията на община Ветово.

В жалбата се твърди, че „Български възход“ е направила писмено предложение, в което били предложени трима зам.-председатели и осемнадесет членове, с което се иска спазване на разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК, като предложението до община Ветово е направено по електронната поща на 27.02.2023 г., не е подписано с електронен подпис, и освен това не е поименно.

Жалбоподателят твърди, че съгласно разпоредбата на чл. 91, ал. 11 ИК при налично постигнато съгласие, в нарушение на материалния закон РИК – Русе не е съобразила направеното предложение от кмета на община Ветово и че валидно предложение от „Български възход“ е липсвало към 22.02.2023 г., когато са проведени консултациите. В жалбата се посочва, че в мотивната част на решение № 39-НС от 02.03.2023 г. районната комисия е обявила, че не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите, а по този начин се дава необосновано предимство на участник в изборите, който не е спазил процедурните правила и срокове, валидни за всички участници в изборния процес.

В решението на РИК – Русе е констатирано, че консултациите са проведени в нарушение на правилата съгласно Решение № 1683-НС на ЦИК от 16.02.2023 г., тъй като не са проведени допълнителни консултации след представяне на предложението на „Български възход“ на 27.02.2023 г.

В жалбата се твърди, че предложението е направено извън срока на чл. 91, ал. 3 ИК – 25.02.2023 г., и няма как да се приеме, че проведените на 22.02.2023 г. консултации са в нарушение на правилата на решението на ЦИК.

Жалбоподателите считат, че в решението на РИК – Русе, правните норми като основания са неточни и че изготвеното решение не е издържано юридически. Твърдят също, че решението на РИК – Русе, е постановено при абсолютна непрозрачност, тъй като заседанието не е излъчено на интернет страницата на комисията, както изисква ИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Русе.

След запознаване с преписката в цялост ЦИК приема изложените в жалбата мотиви за основателни, тъй като не са спазени както законовите изисквания, така и тези на Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК относно провеждането на консултации. Участвалите в тях парламентарно представени партии и коалиции са направили своите предложения и е постигнато съгласие, за което е изпратен протокол от кмета на община Ветово. Районната избирателна комисия – Русе неправилно е приела в своето решение, че са налице процесуални нарушения, допуснати по време на проведените консултации при кмета на община Ветово, тъй като „Български възход“ са били поканени по надлежния ред, не са явили, не са представили предложението си по съответния ред и в срок до 25.02.2023 г. Също така РИК – Русе приема, че няма постигнато съгласие, а е налице хипотезата на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс и СИК следва да бъдат назначени по направените предложения на партиите и коалициите, като се вземе предвид и направеното предложение от „Български възход“, което противоречи на изискванията на закона.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 39-НС от 02.03.2023 г. на Районна избирателна комисия – Русе.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Русе, с указания за назначаване на секционните избирателни комисии в община Ветово при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс и в съответствие с протокола от проведените консултации при кмета на община Ветово.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения