Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 174
София, 3 юни 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1500 (хиляда и петстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), същите по вид и модел, като доставените по Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между Централната избирателна комисия (ЦИК) и „СИЕЛА НОРМА“ АД, с опция съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП за допълнителна доставка до 500 (петстотин) броя, при възникнала необходимост от такива, след произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и за произвеждане на други избори – при осигурено финансиране, с инсталиран софтуер на всички налични (11 100) СУЕМГ, в това число системния и приложния (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системния и приложния софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя, както и осъществяването на дейностите и процесите за модифициране и настройване на вида бюлетина, конфигуриране и инсталиране на всички налични (11 100) СУЕМГ за всеки от съответния вид избори, както и тези дейности, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване за частичните местни избори, изборите за народни представители и изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които ще се произведат през 2021 г., и обучение на ЦИК, ОИК, РИК, СИК в страната и СИК извън страната за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване, обучение и предаване на знания на специалисти за използване на системния и приложния софтуер за модифициране за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя и осъществяване на специализирана софтуерна поддръжка, съгласно техническата спецификация и условията на договора“

За произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. бяха разкрити 12 941 секции, в това число 464 секции извън страната в 69 държави. В 9398 секции във всичките 31 многомандатни изборни района в страната се проведе гласуване със СУЕМГ.

Със ЗИД на Изборния кодекс, публикуван в ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., машинно гласуване се произвежда на всякакъв вид избори, включително и местни избори, като в избирателната секция избирателят гласува само с бюлетина за машинно гласуване, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК. Машинно гласуване ще се произвежда и в секции извън страната. С Указ № 130 от 10 май 2021 г. на президента на Република България са насрочени на 11 юли 2021 г. избори за народни представители. С укази на президента са насрочени частични избори за кметове на 27 юни 2021 г. и на 3 октомври 2021 г. През 2021 г. ще се произведат и избори за президент и вицепрезидент на републиката.

За произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. ще са необходими не по-малко от 9398 машини, по една във всяка секция в страната, както и не по-малко от 270 машини в избирателните секции извън страната, и не по-малко от 200 машини за частичните избори за кметове на кметства на 27 юни 2021 г. От проведените от ЦИК експериментални гласувания с една машина за гласуване се обосновава необходимостта от осигуряване на повече от една машина в някои секции с голям брой избиратели по избирателните списъци. След 18 юни 2021 г. (срокът по чл. 12 ИК) ще се определи окончателният брой на избирателните секции извън страната, в които трябва да се осигури поне една машина за гласуване въз основа на подадените заявления за гласуване извън страната.

Опцията за доставка до 500 СУЕМГ е предвидена с цел обезпечаване на машинното гласуване с необходимия брой машини в избирателни секции за произвеждане на следващи избори. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на опция при възникнала необходимост и осигурено финансиране да възложи допълнителна доставка до 500 (петстотин) броя СУЕМГ, същите по вид и модел, като  доставените по Договор № 1 от 06.02.2021 г. между ЦИК и „СИЕЛА НОРМА“ АД, като финансовите условия по тази поръчка се приложат съответно.

Опцията се счита за упражнена след изрична писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сключване на допълнително споразумение между двете страни съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП.

За произвеждане на изборите на 11.07.2021 г. за народни представители своевременно трябва да бъдат доставени 1500 СУЕМГ и свързаното с тях логистичното осигуряване и обучения.

Поради гореизложеното, кратките срокове между влизането в сила на последните изменения в Изборния кодекс (ДВ, бр. 36 от 01.05.2021 г.) и датите на изборите, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, ЦИК като възложител ще бъде поставена в невъзможност да изпълни нормативно установените дейности при произвеждането на изборите, ако не бъде приложена горепосочената процедура по ЗОП.   

След проведена процедура по ЗОП „СИЕЛА НОРМА“ АД е избрана за изпълнител и е сключен Договор № 1 от 06.02.2021 г. за доставка на 9600 СУЕМГ, както и свързаното с тях логистично осигуряване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. При доставяне на 1500 СУЕМГ, същите по вид и модел като доставените по договора от „СИЕЛА НОРМА“ АД, ще се постигне пълна хардуерна и софтуерна съвместимост между доставените и машините, предмет на тази поръчка, което ще позволи произвеждането на изборите при спазването на изискванията на закона, а именно произвеждане на избори с изцяло машинно гласуване. В секциите с по-голям брой избиратели ще се разполагат повече от една машина, като ще се осъществява едновременно гласуване, което ще позволи на избирателите да упражнят правото си на глас. Изключително кратките срокове не позволяват да се направят проучвания и тестове дали машини с различни хардуерни и софтуерни показатели биха били съвместими, поради което не трябва да се поема риск, който би поставил в невъзможност произвеждането на изборите. На следващо място, не без значение е обстоятелството, че действието на Договор № 1 от 06.02.2021 г. между ЦИК и „СИЕЛА НОРМА“ АД, в изпълнение на който са доставени СУЕМГ за произведените на 04.04.2021 г. избори, не е приключило.

Гореизложеното мотивира ЦИК да отправи покана до „СИЕЛА НОРМА“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, за провеждане на преговори и сключване на договор.

С оглед взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и може да доведе до невъзможност за произвеждане на изборите.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 213а, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП

 

Р Е Ш И :

 

 1. ОТКРИВА процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1500 (хиляда и петстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), същите по вид и модел, като доставените по Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между Централната избирателна комисия (ЦИК) и „СИЕЛА НОРМА“ АД, с опция съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП за допълнителна доставка до 500 (петстотин) броя, при възникнала необходимост от такива, след произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и за произвеждане на други избори – при осигурено финансиране, с инсталиран софтуер на всички налични (11 100) СУЕМГ, в това число системния и приложния (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системния и приложния софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя, както и осъществяването на дейностите и процесите за модифициране и настройване на вида бюлетина, конфигуриране и инсталиране на всички налични (11 100) СУЕМГ за всеки от съответния вид избори, както и тези дейности, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване за частичните местни избори, изборите за народни представители и изборите за президент и вицепрезидент на републиката, които ще се произведат през 2021 г., и обучение на ЦИК, ОИК, РИК, СИК в страната и СИК извън страната за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване, обучение и предаване на знания на специалисти за използване на системния и приложния софтуер за модифициране за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя и осъществяване на специализирана софтуерна поддръжка, съгласно техническата спецификация и условията на договора“.
 2. Техническите спецификации са в Приложение № 1.
 3. Да се покани „СИЕЛА НОРМА“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, за провеждане на преговори и сключване на договор.
 4. Необходимото допълнително количество СУЕМГ е общо 1500 (хиляда и петстотин) броя.
 5. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е сумата в размер на 6 500 000 лв. (шест милиона и петстотин хиляди) лева без включен ДДС.

С опция съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП за доставка на още до 500 (петстотин) броя – при осигурено финансиране, след произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г., и за произвеждане на други избори на цената на машините по сключения по това решение договор. За изпълнение на опцията страните сключват анекс към договора.

 1. Застраховане и гаранционна поддръжка на СУЕМГ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ застрахова за своя сметка доставените устройства за срок от една година, считано от първоначалната им доставка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционна поддръжка на СУЕМГ (апаратна и софтуерна част) за срок не по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на придобиване собствеността на устройствата и софтуера от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 1. Гаранция за изпълнение и за гаранционно поддържане.

7.1.1. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора.

7.1.2. Сумата в размер на 10 % (десет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционна поддръжка на СУЕМГ (апаратна и софтуерна част).

7.2. В случай на изменение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

7.2.1. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на изискванията на т. 7.3 и/или

б) предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция при спазване на изискванията на т. 7.4.1 и/или

в) предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка при спазване на изискванията на т. 7.5.1.

7.3. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: БНБ

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG85BNBG96613300107003

7.4.1. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция, следва да е издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България или издадена от чужда банка, но авалирана от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България.

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

7.4.2. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.5.1. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора.

7.5.2. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 90 % (деветдесет на сто) от гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно му приемане в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

7.6.1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранция за изпълнение под формата на парична сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 10 % (десет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение, която обезпечава гаранционното поддържане. В случай че представената гаранция за изпълнение е под формата на банкова гаранция или застраховка, в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока ѝ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нова в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение за обезпечаване гаранционното поддържане, след което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оригиналния екземпляр на банковата гаранция или застраховката, представена за пълния размер на гаранцията за изпълнение.

7.6.2. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

а) когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

в) когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице/изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

7.6.3. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

7.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

7.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер в следните случаи:

7.8.1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението на договора не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

7.8.2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

7.9. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

7.10. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с т. 7.1.1.

7.11. До 30 (тридесет) дни след приключване и приемане на дейностите по гаранционното поддържане, гаранцията, която обезпечава изпълнението му, се освобождава, както следва:

а) когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

в) когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице/изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

7.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранциите са престояли при него законосъобразно.

 1. Изисквания за участие.

8.1. За участника не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП, а именно:

8.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

8.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 8.1 в друга държава членка или трета страна;

8.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

8.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

8.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

8.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

8.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 8.1.1, 8.1.2 и 8.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява по пълномощие, основанията по т. 8.1.1, 8.1.2 и 8.1.7 се отнасят и за това физическо лице.

8.2. За да участва в договарянето поканеният участник следва да удостовери отсъствието на основанието по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

8.3. За да участва в договарянето, поканеният участник следва да удостовери отсъствието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

8.4. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

8.5. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

8.6. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника, са:

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

 1. Преди подписване на договора, участникът определен за изпълнител следва да представи и:

а) декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2 и чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

б) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

в) декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

 1. Определя за отговорни длъжностни лица Николай Желязков – главен юрисконсулт и Рени Кирилова - главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществява дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения