Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1739-НС
София, 7 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 42-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра

Постъпила е жалба с вх. № НС-11-22 от 06.03.2023 г. на ЦИК от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 42-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра.

Административната преписка по оспореното решение е представена от РИК – Силистра, по имейл с вх. № НС-15-113 от 06.03.2023 г.

С жалбата се оспорва като незаконосъобразно решение № 42-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии в община Тутракан, област Силистра, като се твърди, че при постановяване на решението не е спазена разпоредбата на чл. 92, ал. 6 от ИК – всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. Жалбоподателят твърди, че с оспорваното решение в съставите на четири от секционните избирателни комисии в община Тутракан няма назначени представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Силистра, а по същество – за основателна.

На проведените на 23.02.2023 г. консултации при кмета на община Тутракан за назначаване съставите на секционните избирателни комисии са присъствали всички парламентарно представени в 48-то Народно събрание партии и коалиции, които са направили своите предложения за съставите на СИК. На консултациите не е постигнато съгласие за назначаване на съставите на СИК, видно от протокола, подписан от представителите на всички участвали в консултациите политически субекти, поради което документацията от проведените консултации, ведно с направените предложения за състави на СИК, са изпратени на РИК – Силистра, за назначаване съставите на комисиите. С решение № 12-НС от 17.02.2023 г. Районна избирателна комисия – Силистра, е определила числения състав на СИК в изборния район на 7- и 9-членни комисии, както и квотното разпределение на общия брой членове в СИК по общини и по партии/коалиции. Общият брой членове в СИК за община Тутракан, предложени от жалбоподателя КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, следва да бъде 27, колкото е и броят на секциите в тази община. С представените при провеждане на консултациите за назначаване на СИК предложения за членове, жалбоподателят е направил общо 27 предложения, по едно за всяка секционна избирателна комисия в община Тутракан.

С решение № 42-НС от 02.03.2023 г. Районна избирателна комисия – Силистра, е назначила по двама представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в четири от секционните избирателни комисии, а в други четири не е назначила нито един представител на коалицията. С така постановеното решение районната избирателна комисия е съобразила квотния принцип за общ брой членове в СИК, предложени от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, но не е съобразила разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК във всяка от секционните избирателни комисии да назначи по един член, предложен от жалбоподателя.

При изложената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия приема, че решение № 42-НС от 02.03.2023 г. на РИК – Силистра, е постановено при неспазване разпоредбите на чл. 92, ал. 6 ИК и следва да бъде отменено.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 42-НС 02.03.2023 г. на Районна избирателна комисия – Силистра, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии в община Тутракан, област Силистра.

УКАЗВА на Районна избирателна комисия – Силистра да постанови решение за назначаване съставите на секционните избирателни комисии в община Тутракан, област Силистра, при спазване на общия брой членове в комисиите, на които жалбоподателят има право, и при спазване разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК за назначаване на най-малко един член във всяка секционна избирателна комисия, предложен от жалбоподателя.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения