Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1739-МИ
София, 30.01.2020

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца

Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, с писмо вх. № МИ-15-50 от 23.01.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 137 от 18.01.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Николай Богданов Нинов като кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца.

Към уведомлението са приложени копия на следните документи: писмо от ОИК – Бяла Слатина с вх. № МИ-15-50/23.01.2020 г., с което прилагат решения № 137/18.01.2020 г. и № 138/18.01.2020 г. на ОИК – Бяла Слатина, протокол от проведено заседание № 36/18.01.2020 г. на ОИК – Бяла Слатина, писмо на ОбС Бяла Слатина с вх. № 238/16.01.2020 г. до председателя на ОИК – Бяла Слатина, и заявление от Николай Богданов Нинов, с което подава оставката си като кмет на кметство Соколаре.

Съгласно публикуваните данни от сайта на ГД „ГРАО“ към 15.12.2019 г., таблица „Население“, в кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца има регистрирани 509 жители по постоянен адрес, поради което кметство Соколаре отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Бяла Слатина, област Враца, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения