Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1734-НС
София, 4 март 2023 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“

Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“

 

Процедурата се открива на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) поради наличие на изключителни права. Съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) хартиените бюлетини се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Съгласно чл. 213в, ал. 2 ИК специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване се доставя от Печатницата на Българската народна банка.

Гореизложеното мотивира Централната избирателна комисия (ЦИК) да отправи покана до „Печатница на Българска народна банка” АД с адрес в гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117, ЕИК 130800278, за провеждане на преговори и сключване на договор.

На основание чл. 209, ал. 1, чл. 213в, ал. 2 и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и при условията на чл. 65 ППЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И : 

 

I. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и чл. 65 ППЗОП, във връзка с чл. 209, ал. 1 и чл. 213в, ал. 2 ИК с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“

Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“

 

II. Одобрява технически спецификации и изисквания за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни  представители на 2 април 2023 г. по Обособена позиция № 1:

На основание чл. 57, ал. 1, т. 19 от Изборния кодекс, за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината и образец на кочан с хартиените бюлетини.

1. Хартия за хартиените бюлетини

Хартията за хартиените бюлетини се осигурява от изпълнителя. Съгласно чл. 208 ИК гласуването се извършва с общи хартиени бюлетини по образец, утвърден от ЦИК. Хартиените бюлетини са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и са защитени с полиграфическа защита.

С Решение № 1644-НС от 13.02.2023 г. ЦИК утвърди грамажа на хартията за отпечатване на хартиените бюлетини – 120 гр/м². За доказване на това изискване кандидатът задължително представя сертификат от производителя и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория.

Поканеният участник трябва да представи заверена (с подпис и печат) мостра на изпитаната хартия с двустранно отпечатване върху нея. По този начин участникът гарантира, че при избор от страна на възложителя на конкретен вид мостра целият тираж от бюлетини ще бъде изпълнен само и изцяло с избрания вид хартия.

Централната избирателна комисия може да определя допълнителни изисквания към хартията за бюлетините, като за доказване на определените изисквания кандидатът задължително представя сертификат от производителя и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория.

2. Формат на хартията

Форматът на хартията е в зависимост от използваната технология на отпечатване. Хартията може да бъде форматирана или ролна.

3. Изработка на хартиените бюлетини (изходни материали – предпечат – съдържание и формат, полиграфическа защита, отпечатване, номерация, перфорация, тираж, довършителна обработка – кочаниране, опаковане и др.)

Броят на отпечатаните хартиени бюлетини се посочва в заявка на ЦИК за всеки изборен район, както и за гласуване в секциите извън страната. Съгласно чл. 209, ал. 2 ИК хартиените бюлетини се подреждат в кочан по 100 бюлетини.

Изходни материали – предпечат – Предпечатната подготовка се извършва от изпълнителя и се предава за одобрение чрез специална електронна система в ЦИК и РИК. Изпълнителят предоставя по един екземпляр от одобрените предпечатни заготовки на възложителя и на Министерството на финансите.

Съдържание – съгласно чл. 261 ИК, решенията на ЦИК относно образците на бюлетини и кочани за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и в съответствие с техническите характеристики на хартиените бюлетини, утвърдени от ЦИК с решение, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 ИК.

В съответствие с посочените разпоредби се изработват общо хартиени бюлетини, както следва:

- 31 (тридесет и един) вида хартиени бюлетини за всеки изборен район в изборите за народни представители за страната;

- 1 (един) вид хартиена бюлетина за гласуване в изборите за народни представители в секциите извън страната.

Съгласно чл. 261, ал. 5 ИК на гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.

Формат – в съответствие с техническите образци на хартиените бюлетини, утвърдени от ЦИК, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 ИК.

Полиграфическа защита – съгласно чл. 208 ИК гласуването се извършва с хартиени бюлетини по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, защитени с полиграфическа защита. Полиграфическата защита на хартиените бюлетини съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 ИК е утвърдена от ЦИК. Печатницата на БНБ въвежда допълнителна защита, освен определената от възложителя в техническите характеристики.

Отпечатване – отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г.) и в съответствие с решенията на ЦИК за осъществяване на контрол от комисията при отпечатването на хартиените бюлетини.

Номерация и перфорация – съгласно чл. 209, ал. 2 ИК, при откъсване върху хартиената бюлетина и върху кочана трябва да остава един и същи номер, който да се сравнява от секционната избирателна комисия след гласуването и преди пускането на хартиената бюлетина в избирателната кутия, без да се нарушава тайната на вота. Изискванията за перфорация и номерация на хартиената бюлетина се определят в съответствие с техническите характеристики на хартиената бюлетина.

Други дейности по изработката на бюлетините – в съответствие с техническия образец на хартиената бюлетина, утвърден от ЦИК, могат да бъдат възложени и други дейности.

4. Тираж на хартиените бюлетини

Броят на отпечатаните хартиени бюлетини се заявява от ЦИК по изборни райони за страната, както и за секциите извън страната – по предложение от МВнР.

Прогнозното количество на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. е 7 000 000 (седем милиона) броя.

Информация за хартиените бюлетини за гласуване в страната по изборни райони, както и за гласуване в секциите извън страната се предоставя преди отпечатването на бюлетините.

С оглед големия брой на бюлетините, изключително краткия срок за отпечатване на хартиените бюлетини и необходимостта от верифициране на съдържащата се в тях информация от всички РИК, респ. ЦИК, за партиите, коалициите и независимите кандидати, в съответствие с изискванията на чл. 261-262, във връзка с чл. 57, ал. 1 т. 1, т. 10 и чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК, поканеният участник при договарянето трябва да представи подход за реализация на тези изисквания, в т. ч. в процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините за изборите. Поканеният участник следва да декларира подизпълнителите си.

5. Довършителна обработка на хартиените бюлетини

Съгласно чл. 209, ал. 2 ИК хартиените бюлетини се подреждат в кочан по 100 бюлетини. В зависимост от решенията на Централната избирателна комисия могат да бъдат поставени и допълнителни изисквания при довършителната обработка на хартиените бюлетини.

Готовите хартиени бюлетини трябва да бъдат опаковани по подходящ начин, позволяващ лесно разпределяне по получатели.

6. Транспортиране и получаване на готовите хартиени бюлетини

Получаването и транспортирането на готовите хартиени бюлетини се извършва в съответствие с решенията на ЦИК.

Изпълнителят на поръчката трябва да разполага с необходимите транспортни средства (собствени и/или наети), за да осигури транспортирането и доставката на готовата продукция (бюлетините) до всички областни центрове.

Изпълнението на транспортирането и доставките на хартиените бюлетини до местоназначението се удостоверява с екземпляр/копие от документ (товарителница/протокол), подписан от представители на печатницата и упълномощени представители на съответната РИК и областната администрация, който се представя от печатницата пред ЦИК при отчитане на изпълнението на поръчката.

Адресите на доставка и лицата за контакт от областните администрации се предоставят на изпълнителя след подписването на договор.

7. Допълнителни изисквания към поканения участник

Допълнителните изисквания за осигуряване на контрол върху отпечатаните количества и манипулациите с технологичния отпадък са в съответствие с решенията на ЦИК.  Изпълнителят носи отговорност за спазването на тези допълнителни изисквания.

Мостри на изпитаната хартия, с двустранно отпечатване върху нея, заедно със сертификат от производителя и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория се представя при преговорите преди подписване на договора.

8. Срок за изпълнение на поръчката с транспорт, осигурен от изпълнителя:

- до 28.03.2023 г. – за доставката на хартиените бюлетини до всички областни администрации;

- до 12.03.2023 г. – за доставката на хартиените бюлетини до Министерството на външните работи – гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2.

Доставката на хартиените бюлетини се извършва на части по график, уточнен и съгласуван между възложителя и изпълнителя. Хартиените бюлетини се опаковат по начин указан от възложителя.

9. Максималната прогнозна стойност за една хартиена бюлетина е в размер на 0,260 (нула цяло двеста шестдесет) лева без включен ДДС.

10. Контрол по изработването и доставката на хартиените бюлетини

10.1. Контролът по изработването и доставката на хартиените бюлетини се извършва от възложителя съгласно съответните решения на ЦИК.

10.2. Започването на процеса на отпечатване е в съответствие с решенията на ЦИК и сключения договор.

10.3. Възложителят може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на хартиените бюлетини, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

а) да спира започването на отпечатването на хартиените бюлетини в случаите на констатирани грешки в съдържанието;

б) на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

в) да изисква допълнителни справки, сведения и други документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на Печатницата на БНБ (печатниците изпълнители) са длъжни да съдействат на ЦИК при осъществяване на контролната й дейност.

10.4. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница под контрола на Министерството на финансите. При проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и при унищожаването им, може да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За проверката се съставят протоколи, един екземпляр от които се изпраща на ЦИК.

III. Одобрява технически спецификации и изисквания за изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване в изборите за народни  представители на 2 април 2023 г. по Обособена позиция № 2:

На основание чл. 213в, ал. 1 от Изборния кодекс, за произвеждане на изборите за народни  представители на 2 април 2023 г., ЦИК определя допълнителните защити към специализираната хартия, използвана за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване.

1. Хартия за бюлетините от машинно гласуване

Хартията се осигурява от изпълнителя. Съгласно чл. 213в ИК за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване се използва специализирана хартия с допълнителни защити.

С Решение № 1614-НС от 09.02.2023 г. ЦИК прие допълнителните защити към специализираната хартия, използвана за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване.

Поканеният участник трябва да представи заверена (с подпис и печат) мостра на изпитаната хартия и мостра на ролка със специализирана хартия. По този начин участникът гарантира, че при избор от страна на възложителя на конкретен вид мостра цялото количество ще бъде изпълнено само и изцяло с избрания вид специализирана хартия.

2. Параметри на хартията и на ролките

- хартия, предназначена за печат чрез термо глава – ~ 80 г/м2

- читаемост на получения образ – над 5 години

- ширина на ролката – 80 мм +/- 0.5 мм

- дължина на ролката – ~ 80 м

- диаметър на шпулата – 25.4 мм

- външен диаметър на ролката – 93 мм

3. Прогнозно количество ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване

Прогнозното количество на ролките със специализираната хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. е 25 000 ролки.

С оглед голямото количество на ролките със специализирана хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване, изключително краткия срок за доставка, поканеният участник при договарянето трябва да представи подход за реализация на тези изисквания.

4. Довършителна обработка на ролките със специализирана хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване

Ролките със специализирана хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване се опаковат по два броя в прозрачно фолио и по шест броя в кашон. В зависимост от решенията на Централната избирателна комисия могат да бъдат поставени и допълнителни изисквания при опаковането на ролките със специализирана хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване.

5. Транспортиране и получаване на ролките със специализирана хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване.

Транспортирането и получаването на ролките със специализирана хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване се извършва в съответствие с решенията на ЦИК.

Изпълнителят на поръчката трябва да разполага с необходимите транспортни средства (собствени и/или наети), за да осигури доставката.

Изпълнението на транспортирането и доставките на ролките със специализирана хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване до местоназначението се удостоверява с екземпляр/копие от документ (товарителница/протокол), подписан от съответните представители съгласно указанията на ЦИК.

Адресите на доставка се предоставят на изпълнителя след подписването на договор.

6. Допълнителни изисквания към поканения участник

Допълнителните изисквания за осигуряване на контрол върху доставените количества и манипулациите с технологичния отпадък са в съответствие с решенията на ЦИК. Изпълнителят носи отговорност за спазването на тези допълнителни изисквания.

Мостри на изпитаната хартия, заедно със сертификат от производителя се представя при преговорите преди подписване на договора.

Изпълнителят се задължава да оказва съдействие на възложителя във връзка с удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 ИК.

7. Срок за изпълнение на поръчката:

- до 12.03.2023 г. включително – 2 000 броя ролки. Доставката се изпълнява до МВнР едновременно с доставката на хартиените бюлетини;

- до 27.03.2023 г. включително – 18 000 броя ролки;

- до 30.03.2023 г. включително – 5 000 броя ролки.

Доставката на ролките със специализирана хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване се извършва на части по график, уточнен и съгласуван между възложителя и изпълнителя. Ролките се опаковат по начин указан от възложителя.

8. Максималната прогнозна стойност за една ролка със специализирана хартия за отпечатване на бюлетини от машинно гласуване  е в размер на 13.96 (тринадесет цяло и деветдесет и шест) лева без включен ДДС.

IV. Общи изисквания при изпълнението на поръчката

1. Гаранция за изпълнение

1.1.  Преди сключване на договора по всяка обособена позиция, изпълнителят представя гаранция за изпълнение под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на Централната избирателна комисия или под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в полза на възложителя в размер на 3 (три) на сто от цената за изпълнение на съответния договор без вкл. ДДС. В случай че се представя банкова гаранция, същата следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след приключване на съответния договор и приемане на работата по него.

Набирателна сметка на Централната избирателна комисия: Българска народна банка, IBAN: BG85BNBG96613300107003, BIC: BNBGBGSD.

1.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на съответния договор и приемане на работата, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

1.3. Възложителят може да задържи гаранцията за изпълнение на съответния договор, ако:

а) в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;

б) ако изпълнителят не започне работа по изпълнение на съответния договор или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В тези случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

2. Изисквания за участие

2.1. За участника не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП, а именно:

2.1.1. да е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. да е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 18.1.1. в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. да има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

2.1.4. да е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

2.1.5. да е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. да е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. да е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят и за това физическо лице.

2.2. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

2.3. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

2.4. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника, са:

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

3. При подписване на съответния договор по всяка обособена позиция участникът, определен за изпълнител, следва да представи и:

а) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

б) декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ);

в) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

V. Определя за отговорни длъжностни лица Румен Цачев – ръководител на звено „Правна дейност“ и Милена Радославова – главен юрисконсулт в звено „Правна дейност“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

VI. Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

VII. Да се покани „Печатница на Българска народна банка” АД с адрес в гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117, ЕИК 130800278, за провеждане на преговори и сключване на договори по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения