Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1734-МИ
София, 21 януари 2020 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 40-МИ от 18 декември 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „Икономедия“ АД, ЕИК 131326269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 20, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева, ЕГН …, и Валентина Николова Цонова, ЕГН …, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

АУАН № 40-МИ от 18 декември 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 1647-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК, против „Икономедия“ АД, ЕИК 131326269, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова, за това, че в 11:27 ч. на 3 ноември 2019 г. на официалните Vibеr и Youtube профили на в. Дневник са дадени линкове, на които са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на София: Йорданка Фандъкова – 54,5%, Мая Манолова – 42,4%; за кмет на Пловдив: Здравко Димитров – 56,9%, Славчо Атанасов – 38,4%; за кмет на Плевен: Георг Спартански – 52,3%, Мирослав Петров – 44,5%1 което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК от страна на „Икономедия“ АД, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 40-МИ от 18 декември 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН в ЦИК е постъпило писмено възражение по АУАН № 40-МИ от 18 декември 2019 г. от „Икономедия“ АД, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова. С възражението са оспорени направените в АУАН № 40-МИ от 18 декември 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.

Установеното в АУАН № 40-МИ от 18 декември 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 1647-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК, АУАН № 40-МИ от 18 декември 2019 г., препис-извлечение от протокол № 159 от 03.11.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал с вх. № С-84-1 от 3 ноември 2019 г.

В съставения АУАН № 40-МИ от 18 декември 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.

За установеното в АУАН № 40-МИ от 18 декември 2019 г. нарушение към 3 ноември 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 40-МИ от 18 декември 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „Икономедия“ АД, ЕИК 131326269, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че следва да се наложи минималният размер на имуществената санкция от 2000 (две хиляди) лв., предвидена в Изборния кодекс. Също така намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „Икономедия“ АД, ЕИК 131326269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ № 20, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева и Валентина Николова Цонова, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения