Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1732-НС
София, 2 март 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет:

„Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. съгласно техническата спецификация, включващи:

Дейност 1: Подготовка, модифициране и параметризиране на софтуера за СУЕМГ, в това число подготовка на демоверсия.

Дейност 2: Подготовка, инсталиране и окомплектуване на СУЕМГ в склада.

Дейност 3: Транспорт на СУЕМГ в страната, логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден, включително осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ“, открита с Решение № 1702-НС от 24.02.2023 г. и Решение системен № F337610 от 24.02.2023 г., уникален номер на поръчката № 04312-2023-0002, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 24.02.2023 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1, чл. 112, ал. 8 ЗОП, чл. 64, ал. 1, ППЗОП и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1702-НС от 24.02.2023 г., Заповед № 07-АД от 27.02.2023 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протоколи от работата на комисията от 27.02.2023 г., 28.02.2023 г., 01.03.2023 г. и 02.03.2023 г., както и доклад от 02.03.2023 г. от работата на комисията, одобрен с решение по Протокол № 322 от 02.03.2023 г. на ЦИК и предвид следното:

За възложителя са налице изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, които безспорно пораждат спешна необходимост от възлагане чрез процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП, поради следните мотиви:

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 104 от 2022 г., законодателят е приел, че избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите на чл. 212, ал. 5 и чл. 269 от Изборния кодекс.

С Указ № 28 от 31 януари 2023 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на 2 април 2023 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители.

Дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване са от ключово значение за възможността на гражданите на Република България да упражнят своето всеобщо, равно и пряко избирателно право и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите.

Услугите по техническото осигуряване обхващат множество процеси и предвид честата промяна в Изборния кодекс непосредствено преди избори, включително и предсрочни, възлаганите дейности и определеният срок за изпълнение са пряко свързани с произвеждането на различни по вид избори.

При подготовката на дейностите, свързани с техническото осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., Централната избирателна комисия анализирайки процесите, свързани с всички действия и мерки за сигурност по отношение на машинното гласуване, е приела, че е необходимо обществената поръчка да бъде възложена по отношение на всички дейности в цялост.

Обществената поръчка обхваща условно три групи дейности, свързани с техническото осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната. Отделните поддейности, включени във всяка от дейностите, са взаимно свързани. За успешното произвеждане на изборите в частта с машинно гласуване е от ключово значение своевременното изпълнение и координацията между отделните поддейности.

Вземайки предвид дейностите, включени в предходните обществени поръчки с аналогичен предмет, непосредствено след насрочване на изборите с писмо изх. № НС-03-13 от 10.02.2023 г. Централната избирателна комисия е информирала министър-председателя относно необходимостта от оказване на подкрепа за цялостната подготовка, организация и контрол върху изборния процес, в това число и поемане на ангажименти от държавата и нейните компетентни орган за изпълнение на част от дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите. В тях се включват дейностите по подготовка, инсталиране и окомплектоване на СУЕМГ в склада и дейностите по транспорт и логистика извън склада. В тази връзка, на 17.02.2023 г. е проведена работна среща със заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи. С писмо изх. № НС-04-02-73 от 21.02.2023 г. на ЦИК, в продължение на работната среща, е поискано потвърждение относно ангажирането на Министерския съвет относно изпълнението на посочените по-горе дейности. С писмо изх. № 03.11-5 от 23.02.2023 г. заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи уведомява ЦИК, че Министерският съвет може да осигури изпълнението само на част от поддейностите. Неизпълнението на част от поддейностите и кратките срокове за изпълнение поставят в риск нормалното произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в частта с машинно гласуване.

Във връзка с промените в изборното законодателство по отношение на въвеждането на бюлетина за машинно гласуване и възможностите на СУЕМГ за реализирането й, както и предвид предсрочните избори за народни представители, ЦИК е установила контакти с производителя на СУЕМГ Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. и със „Сиела Норма“ АД, доставчик на 9600 СУЕМГ по Договор № 1 от 06.02.2021 г. и 1600 СУЕМГ по Договор № 38 от 10.10.2021 г., като и изпълнител на дейностите по логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по Договор № 19 от 18.06.2021 г., както и е осъществило логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. и за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., вкл. и нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. по Договор № 34 от 01.10.2021 г. и изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г по Договор № 20 от 09.09.2022 г.

От страна на Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. е изразена готовността при поискване от сертифицираните партньори на местно ниво да извършват следните услуги:

- Трето ниво на дистанционно тестване на софтуер и осигуряване на качеството;

- Трето ниво на контрол на подготовката на склада на място.

Посочено е, че сертифициран партньор за България е „Сиела Норма“ АД, като при необходимост могат да участват в дейностите съвместно със сертифицираният партньор при спазване на законодателните изисквания за обществени поръчки.

На 26 януари 2023 г. е проведена видеоконферентна среща между Централната избирателна комисия и Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В като производител на придобитите от ЦИК машини за гласуване и създател на софтуера за гласуване. На тази среща Франс Гуннинк – управляващ директор на Смартматик, заяви, че дружеството не може да работи в България самостоятелно, а само чрез сертифицираните си партньори.

В отговор на писмо с изх. № ЦИК-00-33/27.01.2023 г. от „Сиела Норма“ АД са заявили готовност да изпълняват всички или част от дейностите по провеждане на машинно гласуване на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. С оглед сложността на предстоящите избори и в контекста на последните законодателни промени същите са изразили готовността си за съвместно участие със Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. при спазване изискванията на ЗОП.

С оглед изключително кратките срокове, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори. Чрез провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно обезпечаване на машинното гласуване в избирателните секции с голям брой избиратели, в кратки срокове, като неблагоприятните последици от неизпълнението му не могат да се проедолеят чрез сключване на договор по общия ред – чрез конкурентна процедура.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно насрочването на предсрочни избори за народни представители, които водят до същественото затрудняване на организацията и произвеждането на изборите, включително обезпечаване на машинно гласуване, трябва да се проведе процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП, а именно договаряне без предварително обявление.

За провеждане на договарянето е решено да бъдат поканени следните лица: Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговската камара на Нидерландия с номер 04032259, със седалище и адрес на управление: Hoogoorddreef 11, 1101BA, Amsterdam, Netherland, представлявано от Франс Харм Гуннинк – управляващ директор и „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор. Мотивите за избор на предложените лица са свързани с притежавания опит от същите, както и в дейностите, свързани с машинното гласуване.

Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. е автор на софтуера и производител на придобитите от Централната избирателна комисия СУЕМГ, които ще се използват на изборите.

„Сиела Норма“ АД е доставило 9600 СУЕМГ по Договор № 1 от 06.02.2021 г. и 1600 СУЕМГ по Договор № 38 от 10.10.2021 г. сключени между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, както и е осъществило логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по Договор № 19 от 18.06.2021 г., както и е осъществило логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. и за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., вкл. и нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. по Договор № 34 от 01.10.2021 г. и изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г по Договор № 20 от 09.09.2022 г.

Горепосоченото е мотивирало Централната избирателна комисия в рамките на откритата процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП да покани за преговори „Сиела Норма“ АД и Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. В определения срок – 23:59 ч. на 26.02.2023 г., чрез ЦАИС ЕОП е подадена оферта само от „Сиела Норма“ АД.

За провеждане на преговорите с участника „Сиела Норма“ АД със Заповед № 07-АД от 27.02.2023 г. на председателя на ЦИК е назначена комисия. Резултатите от проведените преговори са отразени в протоколи от работата на комисията от 27.02.2023 г., 28.02.2023 г., 01.03.2023 г. и 02.03.2023 г., и доклад от 02.03.2023 г., одобрен с решение по протокол № 322 от 02.03.2023 г. на ЦИК.

В хода на преговорите е установено съответствие на поставените от възложителя условия по предмета на поръчката и постигнатите договорености с поканения участник „Сиела Норма“ АД, установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е, че за поканения участник „Сиела Норма“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП. По отношение на предложената обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 10 090 000,00 лв. без включен ДДС от страна на участника „Сиела Норма“ АД са изложени аргументи, обосноваващи размера на сумата.

Предвид разпоредбите на Изборния кодекс относно гласуването чрез специализирани устройства за машинно гласуване и необходимостта от осигуряване на дейностите по машинното гласуване, Централната избирателна комисия в изпълнение на целта на закона и за обезпечаването на изборния процес, счита че възлагането на горепосочените дейности при договорените цени и условия е целесъобразно.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1, чл. 112, ал. 8 ЗОП, чл. 64, ал. 1 ППЗОП и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 и чл. 212, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2023-0002, „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров.

ІІ. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. съгласно техническата спецификация, включващи:

Дейност 1: Подготовка, модифициране и параметризиране на софтуера за СУЕМГ, в това число подготовка на демоверсия.

Дейност 2: Подготовка, инсталиране и окомплектуване на СУЕМГ в склада.

Дейност 3: Транспорт на СУЕМГ в страната, логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден, включително осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ“, на участника „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров.

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише договор със „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколите и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения