Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1732-ПВР/МИ
София, 22 март 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив, назначена с Решение № 242-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-860 от 22.03.2012 г. във връзка с вх. № ОИК-837 от 11.01.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Куклен, област Пловдив, Добрин Миладинов, за освобождаване на Мария Георгиева Шаркова като председател на комисията и назначаване за председател на ОИК - Куклен, члена на комисията Костадин Кирилов Грозданов. Към предложението е приложено заявление на Мария Георгиева Шаркова за освобождаване по лични причини и пълномощно от ПП „ГЕРБ" на името на Добрин Стефанов Миладинов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Мария Георгиева Шаркова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Костадин Кирилов Грозданов, ЕГН ..., досегашен член на комисията.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения