Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1731-ПВР/МИ
София, 22 март 2012 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-859/21.03.2012 г. от Владимир Георгиев Кънчев, упълномощен представител на „Коалиция за България" - гр. Омуртаг, за назначаване на Хриска Христова Божилова за член на ОИК - Омуртаг, област Търговище, на мястото на освободената с Решение № 1685-ПВР/МИ от 5 март 2012 г. на ЦИК Радка Йорданова Рашева. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Хриска Христова Божилова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Омуртаг, област Търговище, Хриска Христова Божилова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения