Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1730-ПВР/МИ
София, 22 март 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лозница, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-858/21.03.2012 г. от упълномощения представител на "Коалиция за България" в община Лозница Андон Йорданов Мичев да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лозница, област Разград, като на мястото на члена на ОИК Марин Йорданов Щерев от квотата на "Коалиция за България" да бъде назначена Рада Иванова Щерева. Към предложението са приложени: молба от Марин Йорданов Щерев за освобождаването му като член на ОИК по здравословни причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Рада Иванова Щерева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Лозница, област Разград, Марин Йорданов Щерев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Лозница, област Разград, Рада Иванова Щерева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения