Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1730-ПВР/МИ
София, 22 март 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лозница, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-858/21.03.2012 г. от упълномощения представител на "Коалиция за България" в община Лозница Андон Йорданов Мичев да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лозница, област Разград, като на мястото на члена на ОИК Марин Йорданов Щерев от квотата на "Коалиция за България" да бъде назначена Рада Иванова Щерева. Към предложението са приложени: молба от Марин Йорданов Щерев за освобождаването му като член на ОИК по здравословни причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Рада Иванова Щерева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Лозница, област Разград, Марин Йорданов Щерев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Лозница, област Разград, Рада Иванова Щерева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения