Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 173-МИ
София, 2 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бургас

Постъпило е предложение с вх. № НС-11-91/1/ от 01.06.2021 г. от Живко Павлов Господинов – упълномощен представител за област Бургас на КП „БСП за България“, за промени в състава на Общинска избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение № 703-МИ/26.08.2019 г. на ЦИК.

Предлага се на мястото на Божан Желязков Божанов – член на ОИК, да бъде назначена Тинка Асенова Желязкова от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението е приложено заявление от Божан Желязков Божанов за освобождаването му като член на ОИК – Бургас. Към преписката по назначаване на ОИК – Бургас, са налични: пълномощно НИС-062-4/05.08.2019 г. от Корнелия Петрова Нинова – председател на партия БСП и представляваща коалицията, в полза на Живко Павлов Господинов, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Тинка Асенова Желязкова.

 Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК– Бургас, Божан Желязков Божанов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК– Бургас, Тинка Асенова Желязкова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения