Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1729-МИ
София, 14 януари 2020

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Златарица, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-2 от 10.01.2020 г. е постъпило предложение от Петко Михайлов Тюфекчиев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за назначаване на Диана Христова Христова за член на ОИК – Златарица, на мястото на освободения с Решение № 1721-МИ от 7 януари 2020 г. на ЦИК Петьо Иванов Русев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс и копие от дипломата за завършено висше образование на Диана Христова Христова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Златарица, област Велико Търново, Диана Христова Христова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения