Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1729-МИ
София, 14.01.2020

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Златарица, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-2 от 10.01.2020 г. е постъпило предложение от Петко Михайлов Тюфекчиев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за назначаване на Диана Христова Христова за член на ОИК – Златарица, на мястото на освободения с Решение № 1721-МИ от 7 януари 2020 г. на ЦИК Петьо Иванов Русев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс и копие от дипломата за завършено висше образование на Диана Христова Христова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Златарица, област Велико Търново, Диана Христова Христова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения