Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1729-МИ
София, 22 март 2012 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Ред, законност и справедливост” против решение № 15 от 20.03.2012 г. на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

Постъпила е жалба вх. № 349 от 22.03.2012 г. на ЦИК от Яне Георгиев Янев - председател на ПП „Ред, законност и справедливост", против решение № 15 от 20.03.2012 г. на ОИК - Кюстендил, област Кюстендил, с което е отказана регистрация на кандидата на ПП „РЗС" за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил - Венцислав Йорданов Христов.
Към жалбата са приложени: копие от протокол № 7 от 20.03.2012 г. на ОИК - Кюстендил; копие на решение № 15 от 20.03.2012 г. и заверено копие от лична карта на кандидата за кмет на кметство Коняво. Допълнително ОИК - Кюстендил, изпрати в ЦИК по факса писмо с приложени: протокол № 7 от 20.03.2012 г.; решение на политическия съвет на ПП „РЗС" за определяне и издигане на кандидат за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил (с вх. № 17 от 20.03.2012 г. на ОИК - Кюстендил); заявление по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК- Приложение № 49; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК - Приложение № 53; декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 2, 3 и 4 от ИК - Приложение № 56; пълномощно от 19.03.2012 г., издадено от председателя на ПП „РЗС" в полза на Младен Стоянов Ризов; удостоверение за настоящ адрес № 000151 от 20.03.2012 г. и удостоверение за постоянен адрес № 000080 от 20.03.2012 г., издадени от отдел „АО" при община Кюстендил.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 127, ал. 3 от ИК и е допустима за разглеждане. Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:
В срока по чл. 126, ал. 3 във връзка с чл. 284 от ИК ПП „РЗС" е представила в ЦИК всички изискуеми документи за регистрация на кандидат за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил, за участие в новия избор за кмет на кметство на 22 април 2012 г. Общинската избирателна комисия е разгледала представените документи и е приела решение № 15 от 20.03.2012 г., с което отказва да регистрира кандидата, тъй като счита, че кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК.
От представените удостоверения от отдел „АО" към община Кюстендил е видно, че кандидатът за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил, Венцислав Йорданов Христов, издигнат от ПП „РЗС", отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК - същият има постоянен адрес в с. Коняво, община Кюстендил, от 23 февруари 2000 г. и настоящ адрес в гр. София от 01.06.2001 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 15 от 20.03.2012 г. на ОИК - Кюстендил, област Кюстендил, с което е отказана регистрация на Венцислав Йорданов Христов, издигнат от ПП „РЗС", като кандидат за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил, в новия избор на 22 април 2012 г.
УКАЗВА на ОИК - Кюстендил, да регистрира Венцислав Йорданов Христов, издигнат от ПП „РЗС", като кандидат за кмет на кметство Коняво, община Кюстендил, в новия избор на 22 април 2012 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения