Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1723-МИ
София, 07.01.2020

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Джебел, област Кърджали

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-1 от 02.01.2020 г. от Ергин Шевкет Юсеин за освобождаването му като секретар на ОИК – Джебел, област Кърджали.

Към заявлението са приложени: предложение от Хюсеин Хюсеин Мустафа – упълномощен представител на ПП „Двжение за права и свободи – ДПС“ на мястото на Ергин Шевкет Юсеин за секретар на ОИК – Джебел, да бъде назначен Рамадан Лютви Мехмед; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от удостоверение № 16-59 от 13.11.2008 г. за завършено висше образование на Рамадан Лютви Мехмед и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Джебел, област Кърджали, Ергин Шевкет Юсеин, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Джебел, област Кърджали, Рамадан Лютви Мехмед, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК – Джебел, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения