Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 172-ЕП
София, 15 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-5 от 11.04.2014 г. от „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", представлявана от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС на асоциацията, чрез пълномощника Андриан Станев Боянов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 4 април 2014 г. по ф.д. № 2436/1997 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Борислав Бориславов Цеков, представляващ асоциацията, в полза на Андриан Станев Боянов и на 20 (двадесет) лица -представители на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ"; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от асоциацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 20 упълномощени представители на „АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЮРИСТИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Кристина Валентинова Стефанова
2. Надя Александрова Александрова
3. Станимир Емилов Стоянов
4. Милена Пламенова Иванова
5. Венцислав Чавдаров Гергов
6. Георги Андреев Димитров
7. Радослав Георгиев Георгиев
8. Людмила Симеонова Георгиева
9. Яна Анелиева Горанова
10. Милена Евгениева Кичашка
11. Петър Илиянов Кичашки
12. Росен Красимиров Георгиев
13. Иво Стефанов Инджов
14. Ивайло Иванов Трепетанов
15. Радослав Руменов Маринов
16. Валери Руменов Георгиев
17. Блажка Кръстева Димитрова
18. Андриан Станев Боянов
19. Вероника Красимирова Янева
20. Ангелина Георгиева Янкова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • № 1819-НС / 24.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча, област Благоевград

  • всички решения