Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1717-МИ
София, 19 декември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Партия на Зелените“ против мълчалив отказ на ОИК – Столична община

Производството е образувано по жалба от партия „Партия на Зелените“ срещу решение ОИК – Столична община, обективирано в протокол № 27 от 22.10.2019 г., изпратена по компетентност от Административен съд – София-град.

С жалбата се оспорва мълчаливия отказ на ОИК да се произнесе по искане от партия „Партия на Зелените“ с вх. № 695/21.10.2019 г. за изваждане на Тома Белев от листата на кандидатите за общински съветници на коалиция „Демократична България – Обединение“ в Столична община.

В жалбата се твърди, че отказът е незаконосъобразен по съображения, подробно изложени в нея.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:

Общинската избирателна комисия се е произнесла по искането на партия „Партия на Зелените“ с протоколно решение от 22.10.2019 г., видно от приложения по преписката извлечение по протокол № 27 от 22.10.2019 г. Протоколът е публикуван на интернет страницата на ОИК на 22.10.2019 г. Решенията на ОИК може да се оспорват пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК, съгласно която разпоредба срокът за обжалване е 3-дневен, считано от обявяване на решението. Жалбата е подадена до Административен съд – София-град, на 24.11.2019 г. Същата е просрочена, тъй като срокът за подаването й е изтекъл на 26.10.2019 г., поради което е процесуално недопустима.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „Партия на Зелените“ против решение на ОИК – Столична община, от 22.10.2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения