Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1716-МИ
София, 19 декември 2019 г.

ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателното производство по налагане на административно наказание на Лъчезар Костадинов Костарелов за нарушение на разпоредбите на чл. 182, ал. 4 и чл. 205 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана с Решение № 162-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК – Свищов, с което е упълномощен председателят на ОИК да състави акт за установяване на административно нарушение (АУАН), установи следното:

Председателят на ОИК – Свищов Цветелина Станчева Димитрова е съставила АУАН № 2-МИ от 28.10.2019 г. против Лъчезар Костадинов Костарелов, в качеството му на собственик и главен редактор на електронен сайт https://svishtovtoday.com за това, че на 25.10.2019 г. в 20:31 часа на електронен сайт https://svishtovtoday.com е публикувал статия със заглавие „Последна социология“, което представлява нарушение на разпоредбите на чл. 182, ал. 4 и чл. 205 ИК.

Централната избирателна комисия счита, че не е нарушена разпоредбата на чл. 205 ИК, тъй като публикуваната на електронния сайт https://svishtovtoday.com информация не съдържа резултати от допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод изборите, както и не съдържа имена на кандидати, партии или инициативни комитети, нито проценти от гласуването. С оглед на горното се установява, че извършеното деяние, изразяващо се в публикуване на процесната статия, не съставлява нарушение по смисъла на чл. 205 ИК. Централната избирателна комисия счита, че не се установява и нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, тъй като статията е публикувана в деня предхождащ предизборния ден - 25.10.2019 г. в 20:31 часа.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано с Решение № 162-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК – Свищов, въз основа на което е съставен АУАН № 2-МИ от 28.10.2019 г. против Лъчезар Костадинов Костарелов за нарушение на разпоредбите на чл. 182, ал. 4 и чл. 205 ИК.

Копие от решението да се изпрати на ОИК – Свищов и на Лъчезар Костадинов Костарелов.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения