Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1711-МИ/НР
София, 2 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-179 от 28   .08.2015 г. от кмета на община Сухиндол, област Велико Търново, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Сухиндол.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. В консултациите от името на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" са участвали двама упълномощени представители Ивелин Дончев Коджебашев и Руска Цонева Колева, които са направили две предложения за състава на ОИК. Ивелин Дончев Коджебашев е преупълномощен от Николай Станчев Цонев, който е упълномощен от Красимир Каракачанов - представляващ коалицията „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО". Същият е представил декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и диплома за висше образование на предложеното лице за член за ОИК. Руска Цонева Колева е представила пълномощно от представляващия коалицията Валери Симеонов, но не е представила декларация чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и диплома на предложения член.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Сухиндол.

Протоколът е подписан от всички представители на участващите в консултациите на парламентарно представените партии и коалиции като към него са приложени писмени мотиви към особено мнение от представителя на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" Руска Цонева Колева. Възраженията й са в смисъл, че не е редно да се отхвърля нейното предложение, тъй като пълномощното й е от г-н Валери Симеонов. Възраженията имат отношения, касаещи отношенията в самата коалиция и не касаят постигнатото съгласие по отношение на състава и ръководството на ОИК, като разпределение между участващите в консултациите парламентарно представени партии и коалиции.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сухиндол, област Велико Търново, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Иванова Басаркова-Бижева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алие Ибрямова Чавдарлиева
СЕКРЕТАР: Калин Георгиев Маречков
ЧЛЕНОВЕ: Максим Евтимов Максимов
Миглена Драгиева Шишкова
Петя Димова Алтънова
Антония Тодорова Анастасова
Сашо Василев Алтънов
Лозана Димитрова Вълева
Маргарита Цанкова Илиева
Петя Викторова Алтънова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения