Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 171 -НС
София, 1 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ГЕРБ-СДС“, представлявана от Бойко Борисов, чрез Десислава Танева – областен координатор на ПП ГЕРБ – Сливен, упълномощена да представлява коалицията, срещу Решение № 10-НС/27.05.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба, регистрирана в ЦИК с вх. № НС-15-408/29.05.2021 г., вписана под № 1-15 от 28.05.2021 г. в Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК – Сливен, и решенията по тях. Жалбата е подадена от коалиция „ГЕРБ-СДС“, представлявана от Бойко Борисов, чрез Десислава Танева – областен координатор на ПП ГЕРБ – Сливен, упълномощена да представлява коалицията с пълномощно № КО-Г 236/28.05.2021 г., и е срещу Решение № 10-НС/27.05.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен.

С жалбата се твърди, че същото е незаконосъобразно, неправилно и необосновано, постановено в нарушение на изричната разпоредба на чл. 92, ал. 4 ИК, тъй като законодателят е предвидил като определящ критерий за числеността на СИК броя на избирателите, като е фиксирал две категории – до 500 и над 500 избиратели в секция.

Според изложеното в жалбата, с диспозитива на Решение № 10-НС/2021 на РИК – Сливен, се въвежда нов критерий – за секции с избиратели до 300, съответно на база на този критерий е определена числеността на съставите на СИК в избирателния район.

Твърди се също, че е налице намаляване на броя на членовете на избирателните комисии в област Сливен, което освен че би попречило да се проведат законни избори, би довело и до свръхнатовареност на членовете. Посочват се като пример решения на районни избирателни комисии от други изборни райони.

Прави се искане да се промени численият състав на СИК на територията на област Сливен, като се увеличи общият брой членове на СИК, както следва – за секции с до 500 избиратели включително – 7 членове, и за секции с над 500 избиратели – 9 членове.

Към преписката е приложен и протокол № 2 от 27 май 2021 г. от заседание на ОИК – Сливен, проведено на посочената дата. Протоколът е подписан без особени мнения.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички документи и обстоятелства по административната преписка, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, а по същество – за неоснователна.

Оспорваното Решение № 10-НС от 27 май 2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, е постановено на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 92, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК. Същото е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 и 4 ИК мнозинство, като от 12 присъствали членове 8 са гласували „за“ и 4 – „против“.

С него се урежда oбщият брой членове на СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция и се определя броят на членовете на СИК и ПСИК по секционни избирателни комисии в MИР 21 – Сливен, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Видно от вписаното в т. 1 от диспозитива на оспорвания акт, ползваният от РИК – Сливен, критерий за определяне на числеността на СИК, включително и на ръководния състав, е броят на избирателите в съответната СИК. Всички секционни избирателни комисии в изборния район съгласно определеното от РИК – Сливен, в оспорваното решение, ще се състоят от 6, респективно от 8 членове.

Съставите от 6 членове са определени за СИК, в които броят на избирателите е до 300 и до 500, както и за ПСИК, и допълнително образуваните секции, а 8-членни състави са предвидени за СИК с избиратели над 500.

В приложения 1 - 4 към т. 2 на Решение № 10-НС/27.05.2021 г на РИК – Сливен, в табличен вид се съдържа пълен списък на СИК по общини в изборния район с посочен брой избиратели за всяка секция, както и численият състав на членовете, в това число и ръководствата.

След като извърши проверка в съдържанието на приложенията по т. 2 от оспорваното решение и с протокола от проведеното на 27 май 2021 г. заседание на РИК – Сливен, ЦИК констатира, че численият състав на секционните комисии на територията на Двадесет и първи изборен район – Сливенски, е съобразен изцяло с разпоредбата на чл. 92, ал. 4 ИК.

Законодателят предвижда минималният състав на СИК за секции с до 500 избиратели да е не по-малко от 5 членове, включително ръководния състав, а за секции с избиратели над 500 – не по-малко от 7 членове, включително ръководния състав.

Не се констатира нарушение на този принцип – няма състав на секционна комисия с избиратели над 500, който да е под законово определения минимум от 7 души, съответно няма състав с над 9 души за секции с избиратели над 500.

РИК – Сливен, е извършил в диспозитива структуриране на секционните комисии в групи съобразно броя избиратели, като обособява и група „до триста“ избиратели, но доколкото те се абсорбират от предвидения в нормата праг от 500 избиратели, а численият състав е определен в границите на определеното от Изборния кодекс, формулировката на РИК – Сливен, в тази част не противоречи на закона и не може да се обоснове извод за незаконосъобразност на акта.

Определените в решението състави са в допустимия от закона диапазон (5-7, респективно 7-9) и макар РИК да действа в условия на обвързана компетентност по отношение на задължението си да определи изрично числения състав на СИК на територията на изборния район, в който се простират правомощията ѝ, законодателят в ал. 4 на чл. 92 ИК предоставя възможност на решаващия орган да действа в условия на оперативна самостоятелност, като определя рамката, но оставя изцяло на него преценката за броя на членовете на СИК в очертаните от правната норма минимум и максимум.

Видно и от протокола от заседанието на РИК, за предложения брой членове по време на обсъждането са изложени аргументи, от които основният, макар и не единствен, е спазването на съотношението между парламентарно представените партии, на база на чиито предложения ще се попълват поименните състави на СИК впоследствие.

Към жалбата няма представени други доказателства в подкрепа на твърдяната незаконосъобразност и неправилност на Решение № 10-НС от 27.05.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 10-НС от 27.05.2021 г. на РИК – Сливен, и отхвърля направеното в жалбата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ искане за промяна на числения състав на секционните избирателни комисии в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, определен с Решение № 10-НС от 27.05.2021 г. на РИК – Сливен.

ВРЪЩА преписката на РИК – Сливен.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения