Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1708-НС
София, 27 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-17 от 26.02.2023 г. е постъпило предложение от Александра Красимирова Стеркова – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“. Предлага се на мястото на Борислав Георгиев Ганчев за председател на РИК 24 – София, да бъде назначен Петър Цанков Георгиев.

Към предложението е приложено заявление от Борислав Георгиев Ганчев за освобождаването му като председател на РИК 24 – София; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Петър Цанков Георгиев, както и пълномощно в полза на Александра Стеркова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, Борислав Георгиев Ганчев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, Петър Цанков Георгиев, ЕГН ….

На назначения председател на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения