Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1708-ЗДОИ
София, 12 декември 2019 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № МИ-29-9 от 10.12.2019 г., подадено от Т. Й. Х. (водещ на предаването „Студио Хъ“, 7/8 TV), гр. …, ж.к. „…“, бл. .., 7/8 TV, тел. …, …@........

Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:

 1. На какво правно основание ЦИК е извършила повторно въвеждане на резултатите, вписани в секционните протоколи, и анализ на несъответствията.
 2. Съдържанието на анализа на несъответствията съгласно приложение № 1 към Решение № 1617-МИ от 01.11.2019 г., както и на констатираните размествания при общинските съветници съгласно приложения № 2 и № 3, които не са публикувани заедно с решението.
 3. Констатираните обстоятелства в Решение № 1617-МИ от 01.11.2019 г. означават ли, че мандат на общински съветник в посочените общини са получили кандидати, които не са избрани според гласовете на избирателите?
 4. Имената на общинските съветници, по отношение на които е констатирано разместване, и политическата сила от чиято кандидатска листа са участвали в местните избори.
 5. Уведомени ли са съответните общински избирателни комисии за констатираните от ЦИК несъответствия и предприети ли са действия за обявяване на действително избраните общински съветници?

В заявлението е посочено, че исканата информация може да бъде предоставена по електронен път на адрес: …@........

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя следната информация:

По въпрос 1: Централната избирателна комисия с протоколно решение от 21 август 2019 г. е приела да се извърши повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в Централната избирателна комисия и сравняването им с въведените данни на тези протоколи в общинските избирателни комисии от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 27 октомври 2019 г., и анализ на несъответствията. Протоколното решение е залегнало в Решение № 642-МИ от 21.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, с което са приети условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК. Решението е взето на основание чл. 57, ал. 1 т. 33 от Изборния кодекс.

По въпрос 2: Приложения № 1, № 2 и № 3 към Решение № 1617-МИ от 01.11.2019 г. Ви се предоставя по електронен път на посочената електронна поща, ведно с решението.

По въпрос 3: Видно от съдържанието на Решение № 1617-МИ от 01.11.2019 г. на ЦИК, в резултат на извършеното повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с въведените данни от тези протоколи в ОИК не са установени несъответствия, които да водят до промяна на изборните резултати в изборите за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство. Не са установени и несъответствия, които да водят до промяна на мандатите по партии и коалиции. Само в три общини – Трекляно, Ябланица и Хисаря, е констатирано, че има несъответствия, които биха могли да доведат до промяна в един от избраните общински съветници на съответната политическа партия или коалиция.

Несъответствия бяха установени в 19 общини, които водят само до размествания на кандидати в листата на съответната политическа партия или коалиция, които не са избрани за общински съветници, поради което не влияят на изборните резултати.

По въпрос 4: Имената на общинските съветници са, както следва:

- за община Трекляно – Огнян Димчев Томов вместо Ани Никифорова Симеонова от ПП ГЕРБ;

- за община Ябланица – Косто Василев Костов вместо Васил Райков Илиев от ПП ДПС;

- за община Хисаря – Рангел Емилев Спасов вместо Десислава Иванова Видинска от Местна коалиция „СДС (СДС, АБВ)“.

По въпрос 5: Констатираните от Централната избирателна комисия несъответствия в протоколите са обсъждани подробно в публичните заседания на Централната избирателна комисия и са отразени в протоколите, публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

В отговор на запитвания с писма от 06.11.2019 г. Централната избирателна комисия уведоми ОИК – Хисаря и ОИК – Родопи за констатираните несъответствия.

Централната избирателна комисия предостави по искане на Административен съд – Пловдив, по адм.д. № 3472/2019 г. заверени копия от приложения № 1, № 2 и № 3 към Решение № 1617-МИ от 01.11.2019 г. на ЦИК.

Служебната проверка показва, че към настоящия момент са обжалвани изборните резултати за общински съветници в община Ябланица, Трекляно и Хисаря. Образувани са административни дела – № 526/2019 г. по описа на Административен съд – Ловеч, № 3472/2019 г. по описа на Административен съд – Пловдив, и № 516/2019 г. по описа на Административен съд – Кюстендил, по които има постановени съдебни решения.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за достъп до обществена информация, подадено от Т. Й. Х. (водещ на предаването „Студио Хъ“, 7/8 TV).

Информацията да се предостави по електронен път на посочената в заявлението електронна поща.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения