Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1706-МИ
София, 10 декември 2019 г.

ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателната преписка по налагане на административно наказание на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана с Решение № 68-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Върбица, въз основа на което е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) против ПП „Движение за права и свободи“, установи следното:

С Решение № 68-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Върбица е установено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК по отношение на агитационните материали на кандидат за кмет на община Върбица, издигнат от ПП „ДПС“, без да е посочен кой е нарушителят и против кого да бъде съставен АУАН.

Председателят на ОИК – Върбица, е съставил АУАН № 1-МИ от 11.10.2019 г. против ПП „Движение за права и свободи“, ЕИК 000707470, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 45А, п.к. 1301, за това, че е осъществен фактическият състав на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК в агитационните материали да се използва знамето на Република България.

Централната избирателна комисия счита, че в АУАН № 1-МИ от 11.10.2019 г. неправилно е прието, че в агитационните материали се използва знамето на Република България, тъй като цветовете бяло, зелено и червено са изобразени под формата на тънка ивица, разположена по ширина в долния им край. За да е налице нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК, следва в агитационните материали да е използвано знамето на Република България и то по начина, описан в чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България (ЗДПНЗРБ) и Приложение № 2 към този текст, с определените цветове, начина на разположението на цветовете в зависимост от положението на знамето, формата, размера на полетата и тяхното разположение. Следователно, в настоящият случай не се установява да е използвано националното знаме на Република България в агитационните материали по начина, описан в чл. 15 ЗДПНЗРБ, т.е. деянието не съставлява нарушение по смисъла на чл. 183, ал. 4 ИК.

За пълнота следва да се отбележи, че за установеното в АУАН № 1-МИ от 11.10.2019 г. нарушение приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лева.

Съгласно чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридическите лица може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност, като санкцията се налага по реда на ЗАНН, доколкото в съответния нормативен акт не е предвиден друг ред.

В Изборния кодекс не е предвидено за нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК налагане на имуществена санкция, а единствено глоба, поради което на ПП „Движение за права и свободи“ не може да се наложи административно наказание „глоба“, дори и да беше установено извършването на нарушението.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано въз основа на Решение № 68-МИ от 09.10.2019 г. на ОИК – Върбица, по което е съставен АУАН № 1-МИ от 11.10.2019 г. против ПП „Движение за права и свободи“, за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.

Копие от решението да се изпрати на ОИК – Върбица и на ПП „Движение за права и свободи“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения