Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1702-НС
София, 24 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. съгласно техническата спецификация, включващи:

Дейност 1: Подготовка, модифициране и параметризиране на софтуера за СУЕМГ, в това число подготовка на демоверсия.

Дейност 2: Подготовка, инсталиране и окомплектуване на СУЕМГ в склада.

Дейност 3: Транспорт на СУЕМГ в страната, логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден, включително осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.“

Процедурите с елемент на договаряне, в частност договарянето без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се разглеждат като изключение от общия режим на възлагане, регламентиран в закона, поради наличието на обективни причини при пълното съблюдаване на прогласените в нормативната уредба основни принципи на възлагане, в т.ч. публичност и прозрачност. Именно поради това провеждането на същите е допустимо само в изчерпателно изброените в закона случаи (за договарянето без обявление – в случаите по чл. 79, ал. 1 ЗОП) и след мотивиране на приложимото основание на съответния вид процедура.

Провеждането на договаряне без обявление е допустимо при реализиране на следния фактически състав:

- възникнала е необходимост от неотложно възлагане на поръчката,

- спешността е в резултат от изключителни обстоятелства, и

- налице е обективна невъзможност да бъдат спазени законоустановените срокове, нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на ЦИК, което не е в резултат на действия на възложителя.

Предвид горепосочените условия за възложителя са налице изключителни обстоятелства по смисъла  на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, които безспорно пораждат спешна необходимост от възлагане чрез процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП поради следните мотиви:

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 104 от 2022 г., законодателят е приел, че избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите на чл. 212, ал. 5 и чл. 269 от Изборния кодекс.

С Указ № 28 от 31 януари 2023 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на 2 април 2023 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители.

Дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване са от ключово значение за възможността на гражданите на Република България да упражнят своето всеобщо, равно и пряко избирателно право и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите.

Услугите по техническото осигуряване обхващат множество процеси и предвид честата промяна в Изборния кодекс непосредствено преди избори, включително и предсрочни, възлаганите дейности и определеният срок за изпълнение са пряко свързани с произвеждането на различни по вид избори.

При подготовката на дейностите, свързани с техническото осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., Централната избирателна комисия анализирайки процесите, свързани с всички действия и мерки за сигурност по отношение на машинното гласуване, е приела, че е необходимо обществената поръчка да бъде възложена по отношение на всички дейности в цялост.

Мотивите за това решение са следните:

Настоящата обществена поръчка обхваща условно три групи дейности, свързани с техническото осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната. Отделните поддейности, включени във всяка от дейностите, са взаимно свързани. За успешното произвеждане на изборите в частта с машинно гласуване е от ключово значение своевременното изпълнение и координацията между отделните поддейности.

Вземайки предвид дейностите, включени в предходните обществени поръчки с аналогичен предмет, непосредствено след насрочване на изборите с писмо изх. № НС-03-13 от 10.02.2023 г. Централната избирателна комисия е информирала министър-председателя относно необходимостта от оказване на подкрепа за цялостната подготовка, организация и контрол върху изборния процес, в това число и поемане на ангажименти от държавата и нейните компетентни орган за изпълнение на част от дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите. В тях се включват дейностите по подготовка, инсталиране и окомплектоване на СУЕМГ в склада и дейностите по транспорт и логистика извън склада. В тази връзка, на 17.02.2023 г. е проведена работна среща със заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи. С писмо изх. № НС-04-02-73 от 21.02.2023 г. на ЦИК, в продължение на работната среща, е поискано потвърждение относно ангажирането на Министерския съвет относно изпълнението на посочените по-горе дейности. С писмо изх. № 03.11-5 от 23.02.2023 г. заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи уведомява ЦИК, че Министерският съвет може да осигури изпълнението само на част от поддейностите. Неизпълнението на част от поддейностите и кратките срокове за изпълнение поставят в риск нормалното произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в частта с машинно гласуване.

Във връзка с промените в изборното законодателство по отношение на въвеждането на бюлетина за машинно гласуване и възможностите на СУЕМГ за реализирането й, както и предвид предсрочните избори за народни представители, ЦИК е установила контакти с производителя на СУЕМГ Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. и със „Сиела Норма“ АД, доставчик на 9600 СУЕМГ по Договор № 1 от 06.02.2021 г. и 1600 СУЕМГ по Договор № 38 от 10.10.2021 г., като и изпълнител на дейностите по логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по Договор № 19 от 18.06.2021 г., както и е осъществило логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. и за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., вкл. и нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. по Договор № 34 от 01.10.2021 г. и изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г по Договор № 20 от 09.09.2022 г.

От страна на Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. е изразена готовността при поискване от сертифицираните партньори на местно ниво да извършват следните услуги:

-        Трето ниво на дистанционно тестване на софтуер и осигуряване на качеството;

-        Трето ниво на контрол на подготовката на склада на място.

Посочено е, че сертифициран партньор за България е „Сиела Норма“ АД, като при необходимост могат да участват в дейностите съвместно със сертифицираният партньор при спазване на законодателните изисквания за обществени поръчки.

На 26 януари 2023 г. е проведена видеоконферентна среща между Централната избирателна комисия и Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В като производител на придобитите от ЦИК машини за гласуване и създател на софтуера за гласуване. На тази среща Франс Гуннинк – управляващ директор на Смартматик, заяви, че дружеството не може да работи в България самостоятелно, а само чрез сертифицираните си партньори.

В отговор на писмо с изх. № ЦИК-00-33/27.01.2023 г. от „Сиела Норма“ АД са заявили готовност да изпълняват всички или част от дейностите по провеждане на машинно гласуване на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. С оглед сложността на предстоящите избори и в контекста на последните законодателни промени същите са изразили готовността си за съвместно участие със Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. при спазване изискванията на ЗОП.

С оглед изключително кратките срокове, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори. Чрез провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно обезпечаване на машинното гласуване в избирателните секции с голям брой избиратели, в кратки срокове, като неблагоприятните последици от неизпълнението му не могат да се проедолеят чрез сключване на договор по общия ред – чрез конкурентна процедура.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно насрочването на предсрочни избори за народни представители, които водят до същественото затрудняване на организацията и произвеждането на изборите, включително обезпечаване на машинно гласуване, трябва да се проведе процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП, а именно договаряне без предварително обявление.

За провеждане на договарянето да бъдат поканени следните лица: Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговската камара на Нидерландия с номер 04032259, със седалище и адрес на управление: Hoogoorddreef 11, 1101BA, Amsterdam, Netherland, представлявано от Франс Харм Гуннинк – управляващ директор и „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор. Мотивите за избор на предложените лица са свързани с притежавания опит от същите, както и в дейностите, свързани с машинното гласуване.

Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. е автор на софтуера и производител на придобитите от Централната избирателна комисия СУЕМГ, които ще се използват на изборите.

„Сиела Норма“ АД е доставило 9600 СУЕМГ по Договор № 1 от 06.02.2021 г. и 1600 СУЕМГ по Договор № 38 от 10.10.2021 г. сключени между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, както и е осъществило логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. по Договор № 19 от 18.06.2021 г., както и е осъществило логистичното осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. и за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., вкл. и нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. по Договор № 34 от 01.10.2021 г. и изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г по Договор № 20 от 09.09.2022 г.

Всички дейности в настоящата поръчка са взаимно свързани, поради което възниква необходимостта от паралелното им изпълнение. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и може да доведе до невъзможност за произвеждане на изборите.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212 и чл. 213 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. ОТКРИВА процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., съгласно техническата спецификация, включващи:

Дейност 1: Подготовка, модифициране и параметризиране на софтуера за СУЕМГ, в това число подготовка на демоверсия.

Дейност 2: Подготовка, инсталиране и окомплектуване на СУЕМГ в склада.

Дейност 3: Транспорт на СУЕМГ в страната, логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден, включително осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ“.

2. Техническата спецификация е в Приложение № 1, към което е Формат на електронните данни от машиното гласуване – Приложение № 1.1, неразделна част от решението.

3. Да се изпратят покани до Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговската камара на Нидерландия с номер 04032259, със седалище и адрес на управление: Hoogoorddreef 11, 1101BA, Amsterdam, Netherland, представлявано от Франс Харм Гуннинк – управляващ директор и „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

4. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 8 500 000 (осем милиона и петстотин хиляди) лева без включен ДДС.

При сключване от Централната избирателна комисия на договор в съответствие с предмета на обществената поръчка необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно чл. 5 от Постановление № 20/06.02.2023 г. на Министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

5. Гаранция за изпълнение.

5.1. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора.

5.2. В случай на изменение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на изискванията на т. 5.3 и/или

б) предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция при спазване на изискванията на т. 5.4 и/или

в) предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка при спазване на изискванията на т. 5.5.

5.3. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: БНБ

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG85BNBG96613300107003

5.4. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да бъде безусловна, неотменяема и делима банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция, следва да е издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България, или издадена от чужда банка, но авалирана от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България.

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.5. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) дни след приключване на изпълнението на договора, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. Условията за освобождаване на гаранцията се определят в договора.

5.6.1. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

а) когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

в) когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице/изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

5.6.2. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

5.6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

5.6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер в следните случаи:

а) при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението на договора не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

б) при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

5.6.5. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

5.7. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с т. 5.1.

5.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранциите са престояли при него законосъобразно.

6. Изисквания за участие.

6.1. За участника не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП, а именно:

6.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

6.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 6.1.1 в друга държава членка или трета страна;

6.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

6.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

6.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

6.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява по пълномощие, основанията по т. 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.7 се отнасят и за това физическо лице.

6.2. По отношение на участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

6.3. За да участва в договарянето, поканеният участник следва да удостовери отсъствието на основанието по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон.

6.4. За да участва в договарянето, поканеният участник следва да удостовери отсъствието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

6.5. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

6.6. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

6.7. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника, са:

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

6.8. Участникът следва да отговаря на посочените по-долу критерии за подбор и изисквания за изпълнение:

6.8.1. да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на поръчката, или да представи доказателства за еквивалентни мерки. Под обхват, приложим към предмета на поръчката, се разбира: внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти

6.8.2. да прилага система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 и система за управление на услугите, съответстваща на стандарт ISO/IEC 20000-1:2018 или еквивалентни, с обхват: внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти.

7. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи и:

а) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

б) декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

в) копия от сертификати, удостоверяващи наличие на посочените в  точка 6.8. изисквания.

8. Определя за отговорни длъжностни лица Румен Цачев – ръководител на звено „Правна дейност“ и Милена Радославова – главен юрисконсулт в звено „Правна дейност“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения