Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1700-НС
София, 23 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 8, чл. 9, ал. 6, ал. 8 и ал. 9, чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Условия и ред за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци.

1. В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, и на плавателни съдове под българско знаме, съответният ръководител или капитанът на плавателния съд образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения или на борда на плавателния съд, изразили писмено или устно желание за гласуване.

2. Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 30 март 2023 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението, домът, специализираната институция, мястото за лишаване от свобода и задържане, пристанището, на което домува плавателният съд.

3. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателните съдове под българско знаме, се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения съответно от капитаните на плавателните съдове по Приложение № 11-НС, Приложение № 12-НС и Приложение № 13-НС от изборните книжа.

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда се установява от личните им дела по предвидения ред в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Не по-късно от 17.00 ч. на 30 март 2023 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

Не по-късно от 17.00 ч. на 30 март 2023 г. ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане, и капитанът на плавателния съд уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

4. Заличаването се извършва чрез зачертаване на името и адреса на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните, като в графа „Забележки“ се вписва „включен в списък по чл. 28/29/30 ИК“.

5. В срока по т. 2 и т. 3 ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции и капитаните на плавателни съдове под българско знаме уведомяват съответната РИК за съставения избирателен списък и необходимостта от образуване на избирателна секция.

6. След провеждане на консултации кметът предлага на районната избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии.

7. Районната избирателна комисия назначава състави на секционните избирателни комисии.

8. Избирателните списъци по т. 5 се предават от ръководителя на съответното заведение, съответно от капитана на плавателния съд и представители на РИК и общинската администрация на съответната секционна избирателна комисия с протокол (Приложение № 69-НС, Приложение № 75-НС и Приложение № 76-НС от изборните книжа).

9. Ръководителите на местата по т. 1 и капитаните на плавателни съдове издават удостоверение – Приложение № 15-НС от изборните книжа – на избирателите, които са били включени в избирателните списъци на тези места и са ги напуснали преди изборния ден.

10. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 СИК вписват избирателите, които са приети в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, лицата, които са задържани в място на лишаване от свобода или за задържане, или постъпилите на плавателен съд под българско знаме, след изготвяне на избирателния списък в допълнителната страница (под чертата). Вписването се извършва след представяне от избирателите на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 23-НС от изборните книжа).

11. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 в допълнителната страница (под чертата) се дописват и служебно заетите лица от персонала на тези места след представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 23-НС от изборните книжа).

12. Декларациите по т. 10 и т. 11 съгласно Приложение № 23-НС се прилагат към избирателния списък и стават неразделна част от него.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кметовете на общини и райони, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, които се намират на територията на съответната община/район.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения