Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 17
София, 26 март 2014 г.

ОТНОСНО: създаване на Обществен съвет към ЦИК от представители на българските неправителствени организации, които са участвали като наблюдатели в избори

На основание чл. 55, ал.1 и във връзка с § 13, т.2 от ПЗР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Създава Обществен съвет към ЦИК, който подпомага дейността на Комисията

. Условия за членство в Обществения съвет

1. В Обществения съвет могат да членуват представители на всички неправителствени организации, които отговарят на условието на чл. 55 ал. 1 от Изборния кодекс - да са участвали като наблюдатели в избори.

2. При първоначалното конституиране на Обществения съвет се включват български неправителствени организации, които до 28 март 2014 г. включително са подали писмено или по електронен път заявка за участие.

3. Заявката за участие следва да съдържа информацията, посочена в съобщението, публикувано в интернет-страницата на ЦИК на 23 март 2014 година, а именно:

3.1. наименование на НПО;

3.2. трите имена на лицето, което ще представлява организацията в Обществения съвет;

3.3. телефон и електронна поща за контакт.

4. В 10-дневен срок след учредяването на Обществения съвет организациите, имащи свои представители в него, трябва да представят в ЦИК и следните документи:

4.1. документ за регистрация на наблюдатели в предходни избори;

4.2. удостоверение за актуално правно състояние;

4.3. документ, удостоверяващ, че предлаганото лице представлява организацията в Обществения съвет.

5. Неправителствените организации, представени в Обществения съвет, могат да имат по един представител.

6. Замяната на представител на неправителствена организация в Обществения съвет става по искане на организацията, отправено до Обществения съвет, последващо предложение на Обществения съвет до ЦИК, и се утвърждава с Решение на ЦИК.

7. Първото заседание на Обществения съвет ще се проведе в понеделник, 31 март 2014 година, от 14,00 часа, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, зала № 76а, етаж мецанин, вход откъм бул. „Княз Дондуков".

 

III. Състав и организация на работа на Обществения съвет

8. Общественият съвет е консултативен орган към Централната избирателна комисия, с основна цел да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес.

9. Включването на нови членове в Обществения съвет след учредяването му става с решение на ЦИК по предложение на Обществения съвет.

10. ЦИК не може да изменя състава на Обществения съвет без предложение на Обществения съвет.

11. На учредителното си заседание Общественият съвет избира свое ръководство и приема правилник за дейността си, съгласно чл.55 ал. 2 от Изборния кодекс.

12. Правилникът за дейността на Обществения съвет се одобрява от ЦИК и се публикува на интернет-страницата на ЦИК.

13. Правилникът за дейността на Обществения съвет може да бъде променян с  предложение на Обществения съвет, одобрено с решение на ЦИК.

14. Становищата на Обществения съвет, касаещи дейността на ЦИК, имат препоръчителен характер.

15. Становищата на Обществения съвет, касаещи дейността на ЦИК, се публикуват на интернет-страницата на ЦИК независимо от това дали ЦИК приема съдържащите се в тях препоръки или не.

16. Във всяко заседание на Обществения съвет участва представител на ЦИК, който има съвещателен глас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения