Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1699-НС
София, 23 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура по „пряко договаряне“ по чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП с предмет: „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други визуални и дигитални и изработка на нови за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“ , с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 04312-2023-0001, обявена с решение за откриване на процедурата – Решение № 1686-НС от 20.02.2023 г. на ЦИК и системен № F334906 от 20.02.2023 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1686-НС от 20.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 06-АД/21.02.2023 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в Протокол от 22.02.2023 г. от проведените преговори и Доклад от 22.02.2023 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 23.02.2023 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата е открита на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП във връзка с възникнала необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4 ЗОП, включително съкратените. Обстоятелствата, обосноваващи неотложност, не се дължат на възложителя.

Централната избирателна комисия при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. е оправомощена и задължена съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с чл. 199а и приложението на § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс да предоставя информация, да организира и провежда разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите.

Разяснителната кампания съгласно императивната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.

Основна задача на разяснителната кампания, която провежда Централната избирателна комисия предвид последните изменения в изборното законодателство, е информиране и разясняване на обществеността и на избирателите за новите моменти в изборния процес и конкретно – за възможностите и начина за гласуване. Със ЗИД на ИК (ДВ, бр. 104 от 2022 г.), законодателят е приел, че избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите на чл. 212, ал. 5 и чл. 269 от Изборния кодекс.

С Указ № 28 от 31 януари 2023 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на 2 април 2023 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители. С оглед изключително кратките срокове за провеждане на разяснителната кампания, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възниква невъзможност да изпълни нормативно установените в Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори.

Централната избирателна комисия е задължена да предприеме всички действия, за да гарантира изпълнението на правомощията си във връзка със законовото си задължение по разяснителната кампания при произвеждането на изборите и с цел спазване на срока по чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК, поради което следва да приложи горепосочената процедура по ЗОП.   

При произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за провеждане на разяснителната кампания ЦИК е сключила Договор № 3/23.02.2021 г. сАДВЕР ТЕХ“ ООД за следните дейности:

Създаване на слоган и иконографика за разяснителна кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.; изработване на 5 (пет) броя 30-секундни видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, с възможност за адаптиране с допълнителна 15-секундна заставка относно мерките за безопасност при гласуване в условията на КОВИД-19, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и/или текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от  ЦИК. Изработване на  5 (пет) броя аудиоклипа, включително авторска музика или придобиване на авторски права по такава, диктор.
Изработване на 4 аудио-визуални материали – информационни видеоклипове с игрален и графичен дизайн, заснети в студио с продължителност до 120 секунди с участие на говорителите от страна на възложителя, жестомимичен превод и текст в титри, съдържание и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК (примерни теми – „Гласуване извън страната“, „Ковид мерки и гласуване на карантинирани и болни“, „Начин на гласуване, избирателни списъци“, „Информационен материал за младите хора“).  Изработване на 4 (четири) броя мастер банери, хоризонтален и вертикален формат – 2 (два) статични и 2 (два) динамични и производството им в HTML5 по допълнително зададени формати  от възложителя.

След проведена процедура „Пряко договаряне“ е сключен Договор № 11 от 29.08.2022 г. с предмет „Преработка на наличните аудио и аудио-визуални произведения (клипове), лого и иконографика с акцент върху машинното гласуване, актуализиране на статичен банер и дизайн на плакат, както и изработка на нов аудио и видеоклип за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.” Дейностите по този договор включват преработване на 2 (два) броя 30-секундни видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, придобити от Централната избирателна комисия по Договор № 23/25.06.2021 г. с „АДВЕР ТЕХ“ ООД, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК със следните теми:
„Гласуване на избиратели с увреждания“,  „Машинно гласуване“ – с детайлни указания за начина на гласуване, преработване на 2 (два) броя 30-секундни аудиоклипове, придобити от Централната избирателна комисия по Договор № 35/12.10.2021 г. с „АДВЕР ТЕХ“ ООД, включително авторска музика или придобиване на авторски права и такива, диктор със следните теми:- „Гласуване на избиратели с увреждания“; „Машинно гласуване“ – с детайлни указания за начина на гласуване; преработка  на  съществуващото лого и иконографика  с акцент върху машинното гласуване за разяснителната кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., актуализиране на наличният 1 (един) брой  статичен банер, преработка на дизайн на плакат за гласуване с машина с визия, сходна на видеоклиповете с елементи на анимация. Включва и изработване на 1 (един) брой 30-секунден видеоклип с елементи на компютърна графика и анимация, включващ авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК на тема: „Гласуване по настоящ адрес“, изработване на 1 (един) брой 30-секунден аудиоклип, включително авторска музика или придобиване на авторски права и такива, диктор с тема: „Гласуване по настоящ адрес“.

Изборът на същия изпълнител, от една страна, ще осигури бързина при преработване на наличните видео клипове, лого, иконографика и други материали при единност и завършеност на авторската творческа концепция, а от друга – ще гарантира защита на фиска и икономическия интерес на държавата, тъй като разходът за извършване на дейностите по предмета на настоящата поръчка ще бъде значително по-малък предвид наличието на базов продукт.

С поканения участник са проведени преговори, обективирани в Протокол от 22.02.2023 г. и Доклад от 22.02.2023 г. от работата на комисията. В хода на преговорите е установено съответствие на предложенията на участника с поставените от възложителя условия по предмета на поръчката, както и е установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката.

Предвид горeизложеното Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 182, ал.1, т. 1 ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 04312-2023-0001, „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453, със седалище и адрес на управление: гр. София 1738, район „Младост“, кв. Горубляне, ж.к. „Експериментален“, бр. 44, вх. 2, ап. 3, представлявано от Дария Христова Илиева.

ІІ. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура „пряко договаряне“, открита на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП, с предмет: „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други визуални и дигитални и изработка на нови за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“, на участника „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453.

ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП, и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколът и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МР


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения