Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1699-МИ
София, 3 декември 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 29-МИ от 4 ноември 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1 представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН …, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 29-МИ от 4 ноември 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 1635-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК против, „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление : гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“,  ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН …, за това, че в гр. София, в 11:15 ч. на 3 ноември 2019 г., на интернет страница Blitz.bg, са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет на Столична община с подзаглавие „Първи резултати от втория тур на голямото рали за местна власт! Мерцедесът на Борисов…“: В София мерцедесът на Борисов дръпна с 52.8 % пред шкодата на Нинова, която се движи с 44 %. В Пловдив мерцедесът на Борисов води с 62.5 % на кадилака на Симеонов, който върви с 33 %. Във Варна мерцедесът на Борисов се е откъснал с 59.2 % пред киата на Костадинов – 36.7 %. В Русе шкодата на Нинова поведе с 54 % пред мерцедеса на Борисов, който пътува с 43.9 %. Ралито в Благоевград е инфактно. Там мерцедесът на Борисов взима преднина с 48.5 % пред шкодата на Нинова, която му диша във врата с 46.6 %, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК от страна на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 29-МИ от 4 ноември май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл.44, ал.1 ЗАНН, в ЦИК е постъпило писмено възражение по АУАН № 29-МИ от 4 ноември 2019 г. от „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, представлявана от управителя Ивайло Иванов Крачунов, чрез адвокат Ваня Иванова, вписана в САК, със съдебен адрес: гр. София, п.к. 1142, ул. „Любен Каравелов“ № 26, ет. 2, ап. 6. С възражението са оспорени направените в АУАН № 29-МИ от 4 ноември 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.

Установеното в АУАН № 29-МИ от 4 ноември 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 1635-МИ от 3 ноември 2019 г. на ЦИК, АУАН № 29-МИ от 4 ноември 2019 г., препис-извлечение от протокол № 159 от 03.11.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал с вх. № С-37-6 от 3 ноември 2019 г., копие от интернет страницата на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ от 3 ноември 2019 г., на която са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет.

В съставения АУАН № 29-МИ от 4 ноември 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.

За установеното в АУАН № 29-МИ от 4 ноември 2019 г. нарушение към 26 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК, на нарушителят се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 29-МИ от 4 ноември 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал.1 и ал.2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление : гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН …, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност, на деянието и дееца, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, с ЕИК 204080210, със седалище и адрес на управление гр. София 1000,  Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1 представлявано от управителя Ивайло Иванов Крачунов, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения