Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1698-МИ
София, 3 декември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БСП за България“ срещу решение № 232 от 07.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

Производството е образувано по жалба от коалиция „БСП за България“ срещу решение № 232 от 07.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, за обявяване за избрани общински съветници в община Кюстендил, изпратена по компетентност от Административен съд – Кюстендил.

В жалбата се твърди, че решението на ОИК – Кюстендил е незаконосъобразно по съображения, подробно изложени в жалбата.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:

За да е допустимо обжалването на едно решение на общинска избирателна комисия следва за жалбоподателя да е налице личен, пряк и непосредствен правен интерес от подаването на жалбата, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането й по същество.

Общинската избирателна комисия – Кюстендил, е провела заседание по повод постъпило уведомление от председателстващия първото заседание на Общинския съвет – гр. Кюстендил, че на проведеното заседание на 07.11.2019 г. са положили клетва 29 общински съветници от избраните 37 от листата на местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), като само по отношение на един общински съветник има представени доказателства, че същият отсъства по уважителни причини и че ще положи клетва на следващо заседание на общинския съвет.

Комисията, като е взела предвид уведомлението на председателстващия общинския съвет, с оспореното решение е заличила от списъка на общинските съветници тези, които не са положили клетва на първото заседание на общинския съвет, и е обявила за избрани следващите от листата общински съветници. Следователно активно легитимирани лица да подадат жалба срещу решението на ОИК – Кюстендил, са общинските съветници от местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), чиито права и законни интереси са засегнати от процесния акт. Представителят на коалиция „БСП за България“, който обжалва решението на общинската избирателна комисия, не е от тази категория лица. Правата и законните интереси на коалиция „БСП за България“ не са засегнати по някакъв начин от решението на ОИК – Кюстендил, с което се обявяват за избрани общински съветници от местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ). В този смисъл жалбоподателят няма правен интерес от обжалване, тъй като решението на ОИК – Кюстендил не рефлектира негативно в правната сфера на подателя на жалбата, който не е адресат на обжалваното решение.

Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на ОИК – Кюстендил, се явява недопустима, като подадена от лице, което не е активно легитимирано да обжалва, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 18 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кюстендил.

Решението на ОИК – Кюстендил, подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил, чрез ОИК – Кюстендил в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения