Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1695-ПВР/МИ
София, 8 март 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Средец, област Бургас, назначена с Решение № 388-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-853/08.03.2012 г. от Надежда Палова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - гр. Средец, за промени в ОИК - Средец, област Бургас. Предлага се на мястото на Бончо Василев Богданов и Росица Христова Костадинова - членове на комисията, да бъдат назначени Росица Миткова Василева и Иван Йорданов Цонев. Към предложението са приложени: заявления от Бончо Василев Богданов и Росица Христова Костадинова за прекратяване на пълномощията им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Росица Миткова Василева и Иван Йорданов Цонев; копия на пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Средец, област Бургас, Бончо Василев Богданов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Средец, област Бургас, Росица Христова Костадинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Средец, област Бургас, Росица Миткова Василева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Средец, област Бургас, Иван Йорданов Цонев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения