Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1695-ПВР/МИ
София, 8 март 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Средец, област Бургас, назначена с Решение № 388-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-853/08.03.2012 г. от Надежда Палова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - гр. Средец, за промени в ОИК - Средец, област Бургас. Предлага се на мястото на Бончо Василев Богданов и Росица Христова Костадинова - членове на комисията, да бъдат назначени Росица Миткова Василева и Иван Йорданов Цонев. Към предложението са приложени: заявления от Бончо Василев Богданов и Росица Христова Костадинова за прекратяване на пълномощията им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Росица Миткова Василева и Иван Йорданов Цонев; копия на пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Средец, област Бургас, Бончо Василев Богданов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Средец, област Бургас, Росица Христова Костадинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Средец, област Бургас, Росица Миткова Василева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Средец, област Бургас, Иван Йорданов Цонев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения