Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1693-ПВР/МИ
София, 8 март 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Кнежа, област Плевен, назначена с Решение № 274-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-846/22.10.2011 г. от Росен Емилов Пещенски - упълномощен представител на Коалиция за България за община Кнежа, за промени в ОИК - Кнежа, област Плевен. Предлага се на мястото на секретаря на комисията Гълъбин Спасов Хиков да бъде преназначен Пламен Петков Герговски, досегашен член на комисията, и на мястото на Пламен Петков Герговски за член на комисията да бъде назначена Валентина Иванова Бучелска. Към предложението са приложени: молба от Гълъбин Спасов Хиков за освобождаването му като секретар на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Валентина Иванова Бучелска; копие на пълномощно от Сергей Станишев в полза на Росен Емилов Пещенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Кнежа, област Плевен, Гълъбин Спасов Хиков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Кнежа, област Плевен, Пламен Петков Герговски, ЕГН ..., досегашен член, и анулира удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кнежа, област Плевен Валентина Иванова Бучелска, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения