Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1692-МИ
София, 26.11.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

Постъпило е предложение по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-286 от 21.11.2019 г. от Йордан Кирилов Ангелов – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“, за промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област. Предлага се на мястото на Александра Иванова Герева – председател на ОИК – Костенец, да бъде назначена Снежана Ангелова Сандова.

Към предложението са приложени: молба от Александра Иванова Герева за освобождаването й като председател на ОИК – Костенец; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Снежана Ангелова Сандова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Костенец, Софийска област, Александра Иванова Герева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Костенец, Софийска област, Снежана Ангелова Сандова, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1703-МИ / 05.12.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Трафик бул“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1702-МИ / 03.12.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1688-МИ от 21 ноември 2019 г. на ЦИК

  • № 1701-МИ / 03.12.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Берковица, област Монтана

  • всички решения