Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 169-НС
София, 31 май 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, представлявана от Мая Манолова-Найденова и Николай Хаджигенов, чрез Силвия Мирчева – пълномощник, срещу Решение № 6/27.05.2021 г. на Районна избирателна комисия – Перник

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-406/1/30.05.2021 г. от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, представлявана от Мая Манолова-Найденова и Николай Хаджигенов, чрез Силвия Мирчева – пълномощник. С жалбата се оспорва Решение № 6/2021 г. на Районна избирателна комисия – Перник, като се твърди, че същото е незаконосъобразно и се излагат подробни съображения.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена при липса на правен интерес от оспорване на акта, предмет на настоящото производство, поради което е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея административно производство да бъде прекратено по следните съображения:

Правото на оспорване е дадено в защита на субективни материални права, засегнати от административните актове, а в конкретния случай решение № 6/27.05.2021 на РИК – Перник, е решение с организационно-технически характер, не поражда права и задължения спрямо субекти, ангажирани в изборния процес, нито засяга правната сфера на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“, или на представляващите коалицията лица, или на подалото жалбата лице в личното му качество. Не се откриват доказателства, а и никъде в жалбата не се твърди, че с взетото решение е засегнат личен интерес на жалбоподателя или упълномощителите, респективно на коалицията.

Кумулативното наличие на правен, пряк и личен интерес на оспорващия е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.

За да е налице правен интерес, трябва да са засегнати (нарушени или застрашени) законни права, свободи или законни интереси на жалбоподателя или актът да поражда задължения за него. При всички хипотези става дума за правни фигури – предвидени от закона права, свободи, интереси и задължения, които се изразяват в правни отношения и предизвикват правни последици.

Видно от оспорваното решение, същото по никакъв начин не засяга правата на жалбоподателя, като такова засягане не се и твърди.

На следващо място интересът трябва да е пряк – непосредствено да се засягат права, свободи и законни интереси на жалбоподателя или непосредствено да се създават задължения за него. Връзката между акта и причиненото нарушаване, застрашаване или задължаване в административноправната сфера на лицето трябва да е пряка и непосредствена.

В хода на извършената проверка за допустимост на жалбата ЦИК не установи подобна връзка по отношение на жалбоподателя.

Наличието на личен интерес се обуславя от това дали актът, който се обжалва, засяга правната сфера на самия жалбоподател, каквито данни не се установяват по преписката, още провече жалбоподателят не е в кръга на адресатите или засегнатите от оспорвания акт.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, представлявана от Мая Манолова-Найденова и Николай Хаджигенов, чрез Силвия Мирчева – пълномощник, срещу Решение № 6/27.05.2021 г. на Районна избирателна комисия – Перник


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения