Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1688-МИ
София, 1 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ", подписано от Георги Чавдаров Атанасов в качеството му на  представляващ партията, заведено под № 17 на 29 август 2015 г. в регистъра на партиите в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.08.2015 г. от СГС - ФО, VI-5 състав, по ф.д. № 11104/2002 г.;

2. Образец от подписа на представляващия партията;

3. Образец от печата на партията;

4. Удостоверение № 48-00-427 от 21.08.2015 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2014, 2013 и 2012 г.;

5. Банкова референция с изх. № 116 от 20.08.2015 г. на Банка ДСК ЕАД за актуална банкова сметка, и декларация от Александра Йорданова Христова - първи заместник-председател и упълномощено лице, в уверение на това, че по сметката, посочена в издадената референция от банката, ще се обслужва предизборната кампания на партията;

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 6152 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

7. Уведомление за името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г .

8. Пълномощно от Георги Чавдаров Анастасов, в качеството му на представляващ и председател, с което същият упълномощава Александра Йорданова Христова да го  представлява пред ЦИК във връзка с регистрацията  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ".

От протокол с вх. № МИ-04-03-55 от 1 септември 2015 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ " в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. , се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ".

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия „ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Регистрира  партия ,,ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1783-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения