Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1686-НС
София, 20 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура „пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други визуални и дигитални материали и изработка на нови за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.”

 

Централната избирателна комисия открива процедура „пряко договаряне“ на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с възникнала необходимост от неотложно възлагане поради изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и невъзможност да бъдат спазени сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4 ЗОП, включително съкратените. Предметът на поръчката е „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други визуални и дигитални материали и изработка на нови за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.”

Обстоятелствата, обосноваващи неотложност, не се дължат на възложителя, предвид следните МОТИВИ:

Централната избирателна комисия при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. е оправомощена и задължена съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с чл. 199а ИК – да предоставя информация, да организира и провежда разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите.

Разяснителната кампания съгласно императивната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК започва не по-късно от 15 дни преди изтичането на съответния срок, от който произтичат права и задължения за гражданите във връзка с изборите.

Основна задача на разяснителната кампания, която провежда Централната избирателна комисия предвид последните изменения в изборното законодателство, е информиране и разясняване на обществеността и на избирателите за новите моменти в изборния процес и конкретно – за възможностите и начина за гласуване. Със ЗИД на ИК (ДВ, бр. 104 от 2022 г.), законодателят е приел, че избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите на чл. 212, ал. 5 и чл. 269 от Изборния кодекс.

С Указ № 28 от 31 януари 2023 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на 2 април 2023 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители. С оглед изключително кратките срокове за провеждане на разяснителната кампания, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възниква невъзможност да изпълни нормативно установените в Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори.

Централната избирателна комисия е задължена да предприеме всички действия, за да гарантира изпълнението на правомощията си във връзка със законовото си задължение по разяснителната кампания при произвеждането на изборите и с цел спазване на срока по чл. 57, ал. 1, т. 32 ИК, поради което следва да приложи горепосочената процедура по ЗОП.   

При произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. за провеждане на разяснителната кампания ЦИК е сключила Договор № 3/23.02.2021 г. с „АДВЕР ТЕХ“ ООД за следните дейности:

Създаване на слоган и иконографика за разяснителна кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.; изработване на 5 (пет) броя 30-секундни видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, с възможност за адаптиране с допълнителна 15-секундна заставка относно мерките за безопасност при гласуване в условията на КОВИД-19, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и/или текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от  ЦИК. Изработване на  5 (пет) броя аудиоклипа, включително авторска музика или придобиване на авторски права по такава, диктор.
Изработване на 4 аудио-визуални материали – информационни видеоклипове с игрален и графичен дизайн, заснети в студио с продължителност до 120 секунди с участие на говорителите от страна на възложителя, жестомимичен превод и текст в титри, съдържание и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК (примерни теми – „Гласуване извън страната“, „Ковид мерки и гласуване на карантинирани и болни“, „Начин на гласуване, избирателни списъци“, „Информационен материал за младите хора“).  Изработване на 4 (четири) броя мастер банери, хоризонтален и вертикален формат – 2 (два) статични и 2 (два) динамични и производството им в HTML5 по допълнително зададени формати  от възложителя.

След проведена процедура „Пряко договаряне“ е сключен Договор № 11 от 29.08.2022 г. с предмет „Преработка на наличните аудио и аудио-визуални произведения (клипове), лого и иконографика с акцент върху машинното гласуване, актуализиране на статичен банер и дизайн на плакат, както и изработка на нов аудио и видеоклип за разяснителната кампания на Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.” Дейностите по този договор включват преработване на 2 (два) броя 30-секундни видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, придобити от Централната избирателна комисия по Договор № 23/25.06.2021 г. с „АДВЕР ТЕХ“ ООД, включващи авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК със следните теми:
„Гласуване на избиратели с увреждания“,  „Машинно гласуване“ – с детайлни указания за начина на гласуване, преработване на 2 (два) броя 30-секундни аудиоклипове, придобити от Централната избирателна комисия по Договор № 35/12.10.2021 г. с „АДВЕР ТЕХ“ ООД, включително авторска музика или придобиване на авторски права и такива, диктор със следните теми:- „Гласуване на избиратели с увреждания“; „Машинно гласуване“ – с детайлни указания за начина на гласуване; преработка  на  съществуващото лого и иконографика  с акцент върху машинното гласуване за разяснителната кампания за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., актуализиране на наличният 1 (един) брой  статичен банер, преработка на дизайн на плакат за гласуване с машина с визия, сходна на видеоклиповете с елементи на анимация. Включва и изработване на 1 (един) брой 30-секунден видеоклип с елементи на компютърна графика и анимация, включващ авторска музика или придобиване на авторски права над такава, жестомимичен превод и текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на Централната избирателна комисия (ЦИК), според утвърденото съдържание и текстове от ЦИК на тема: „Гласуване по настоящ адрес“, изработване на 1 (един) брой 30-секунден аудиоклип, включително авторска музика или придобиване на авторски права и такива, диктор с тема: „Гласуване по настоящ адрес“.

Изборът на същия изпълнител, от една страна, ще осигури бързина при преработване на наличните, придобити по двата посочени по-горе договори, аудио и видео клипове и други материали при единност и завършеност на авторската творческа концепция, а от друга – ще гарантира защита на фиска и икономическия интерес на държавата, тъй като разходът за извършване на дейностите по предмета на настоящата поръчка ще бъде значително по-малък, предвид наличието на базов продукт.

Гореизложеното мотивира ЦИК да покани „АДВЕР ТЕХ“ ООД за провеждане на преговори и сключване на договор.

Поради взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделните дейности настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, необосновано и може да доведе до невъзможност за разяснение правата и задълженията на избирателите.

Въз основа на изложеното може да се направи мотивирано заключение за законосъобразност и целесъобразност на действията на Централната избирателна комисия за възлагане на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, при условията и по реда на процедурата по чл. 182, ал. 1 т. 1 ЗОП.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 13 и чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчка, във връзка с § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП и § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на ИК

 

Р Е Ш И :

 

1. ОТКРИВА процедура „пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други визуални и дигитални материали и изработка на нови за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.“, съгласно техническите спецификации и условията на договора.

2. ОДОБРЯВА Техническите спецификации – Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

3. Да се покани за провеждане на преговори и сключване на договор „АДВЕР ТЕХ“ ООД, ЕИК 131092453, със седалище и адрес на управление: гр. София 1738, район „Младост“, кв. Горубляне, жк „Експериментален“, бл. 44, вх. 2, ап. 3, представлявано от Дария Христова Илиева.

4. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е сума в размер на 20 500,00 без ДДС.

5. ОПРЕДЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора, която следва да се представи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписването на договора.

5.1. В случай на изменение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

5.2. Гаранцията за изпълнение се представя в една от формите, определени в чл. 111 ЗОП.

5.3. Условията на представяне, задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение ще бъдат уредени в договора за възлагане на обществена поръчка въз основа на проведените преговори.

6. Изисквания за участие.

6.1. За участника в преговорите не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП.

6.2. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

6.3. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

7. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

а) документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП.

б) декларация по чл. 3, т. 8, вр. чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

в) декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

8. ОПРЕДЕЛЯ за отговорни длъжностни лица Румен Цачев – ръководител на звено „Правна дейност“ и Милена Радославова – главен юрисконсулт в звено „Правна дейност“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

9. ВЪЗЛАГА на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да администрират дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения