Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1686-МИ
София, 20 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 2-МИ от 15 октомври 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „Инвестор.бг“ АД, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 2-МИ от 15 октомври 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 1373-МИ от 11 октомври 2019 г. на ЦИК, против „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, адрес и седалище на управление - гр. София 1500, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от изпълнителния директор Виктория Емилова Миткова, с ЕГН …, за това че на 5 октомври 2019 г. във времевия диапазон от 18,37 ч. до 18,39 ч. в гр. София, в новините на „България Он Ер“ е представено социологическо проучване на Агенция „МАРКЕТ ЛИНКС“, с което са огласени данни за нагласите на избирателите спрямо кандидатите за кмет на София, без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му, извършено от доставчика на медийна услуга „Инвестор.бг“, с които действия е осъществен състав на административно нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, за което е предвидено административно наказание, съгласно чл. 475, ал. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 1 ИК от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на Указа на Президента до изборния ден включително, всяко огласяване на резултатите от допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите, извършвано чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Съгласно чл. 205, ал. 2 информацията по ал. 1 ИК се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от пет на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудиовизуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или предаването.

Централната избирателна комисия приема, че от страна на доставчика на медийни услуги „Инвестор.бг“ АД, е извършено нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 2-МИ от 15 октомври 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения. В законоустановения срок, от „Инвестор.бг“ АД, е постъпило възражение с вх. № МИ-20-356 от 11.11.2019 г. на ЦИК, с което се оспорва твърдяното в акта нарушение. След като се запозна с изложените във възражението доводи, ЦИК счита, че същите са неоснователни и не оборват установеното в АУАН № 2-МИ от 15 октомври 2019 г. нарушение.

Нарушението се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства : Решение № 1373-МИ от 11 октомври 2019 г., АУАН № 2-МИ от 15 октомври 2019 г., препис-извлечение от протокол № 139 от 11 октомври 2019 г., сигнал с вх. № МИ-20-306/10.10.2019 г. от СЕМ, 1 брой електронен носител със запис на програма „BULGARIA ON AIR“.

В съставения АУАН № 2-МИ от 15 октомври 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

За установеното в АУАН № 2-МИ от 15 октомври 2019 г. нарушение приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 2-МИ от 15 октомври 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, тежестта на извършеното нарушение по чл. 205, ал. 1 и ал. 2 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства, административнонаказващият орган установи, че не представлява маловажен случай и намира, че следва да се наложи имуществена санкция в размер от 2000 лв.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „Инвестор.бг“ АД, с ЕИК 130277328, адрес и седалище на управление – гр. София 1500, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от изпълнителния директор Виктория Емилова Миткова, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 ИК.

Доброволното плащане на имуществената санкция може да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения