Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1680-МИ
София, 14 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1145 от 29.10.2019 г. от Румен Русев – кмет на кметство с. Червена вода, срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе.

С решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. ОИК – Русе, се е произнесла по сигнал с вх. № 264/24.10.2019 г. на ОИК – Русе, от Пламен Рашев – представляващ Местна коалиция „БСП за България“, за твърдяно нарушение на чл. 181, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на ЦИК, извършено чрез неправомерни действия на кмета на кметство с. Червена вода за осуетяване на предизборна среща на Местна коалиция „БСП за България“ в Пенсионерски клуб – с. Червена вода, на 25.10.2019 г.  във връзка с местните избори на 27 октомври 2019 г.

С посоченото по-горе решение ОИК – Русе, установява извършване на нарушение на чл. 181, ал. 1 ИК и уважава сигнала като основателен.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе, да бъде отменено като незаконосъобразно и да се остави без уважение сигнала на Местна коалиция „БСП за България“.

Жалбата е недопустима.

С решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе е установено нарушение на чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 495 ИК, извършено от Румен Русев – кмет на кметство с. Червена вода, което по същество представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лица, извършили нарушения в хода на изборния процес, според Изборния кодекс. Разпоредбата на чл. 498 ИК в случая изрично препраща към прилагането на ЗАНН, според който нормативен акт актовете за установяване на административно нарушение не подлежат на самостоятелно обжалване. На обжалване подлежат само издадените наказателни постановления, а издадено наказателно постановление към настоящия момент не е налице.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Румен Русев срещу решение № 190-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Русе.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Русе.

Решението на ОИК – Русе, подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез ОИК – Русе, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения