Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 168-ЕП
София, 15 април 2019 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на инициативен комитет за издигане на Иван Дойчев Станчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет, представляван от Яна Яниславова Желязкова, за издигане на Иван Дойчев Станчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., в състав: Яна Яниславова Желязкова, Красен Иванов Иванов и Юли Асенов Деспотов. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 11 от 15.04.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Решение за създаване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Иван Дойчев Станчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. и решение за определяне на лицето, което да го представлява – Яна Яниславова Желязкова.
 2. Декларация по образец – Приложение № 60-ЕП от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 ИК – 3 бр.
 3. Името на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

При приемането на документите и завеждането им на 15 април 2019 г., в 13.50 ч., в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. са установени следните непълноти, а именно липса на:

 1. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет.
 2. Удостоверение за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет.
 3. Вносна бележка за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.

В тази връзка са дадени указания на вносителя на заявлението за отстраняване на констатираните непълноти до 17.00 ч. на 15 април 2019 г. (краен срок за регистрация на инициативни комитети). В указания срок заявителите представиха само нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет и удостоверения за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет. Не беше представен документ за внесен депозит по чл. 129 ИК.

Централната избирателна комисия счита, че не са спазени всички изисквания на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Иван Дойчев Станчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия намира, че са налице условията за отказ на регистрацията, поради което и на основание чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 41-ЕП от 2 април 2019 г. Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА инициативен комитет, представляван от Яна Яниславова Желязкова, за издигане на Иван Дойчев Станчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения