Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 168-ЕП
София, 15 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „Младежка толерантност“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-8 от 11.04.2014 г. от фондация „Младежка толерантност", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени копие на удостоверение за актуално състояние на фондацията от 7 април 2014 г. по ф.д. № 9370/2002 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощни от Икмал Юсеинова Джомова, представляваща фондацията, в полза на Емине Нежат Салим и на 2 (две) лица - представители на фондация „Младежка толерантност"; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „Младежка толерантност", за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 упълномощени представители на фондация „Младежка толерантност", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Икмал Юсеинова Джомова
2. Сезгин Юсеин Мехмед

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения