Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 168-МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ЕДИНСТВО” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Централната избирателна комисия със свое Решение № 88-МИ от 8 август 2011 г. е регистрирала политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

С писмо изх. № 92-00-733/11.08.2011 г. и протокол от 11.08.2011 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ в изпълнение на чл. 90, ал. 4 от ИК и Решение № 28-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 89, ал. 3, т. 1 от ИК.

Списъкът, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на 9336 избиратели, подкрепящи регистрацията на „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ЕДИНСТВО", не отговаря на условията на закона, видно от представения протокол на ГД "ГРАО" броят на установените коректни записи е 4424 , което не отговаря на условията на чл. 89, ал. 3, т. 11 и раздел ІІІ, т. 12, буква "и" от Решение № 24-МИ от 14.07.2011 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., регистрирана с Решение № 88-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК, и анулира издаденото удостоверение № 47 от 8 август 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения