Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1679-МИ
София, 14 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Генерал Тошево, област Добрич

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-15-1502 от 12.11.2019 г. е постъпило предложение от Александрина Костова Йорданова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Генерал Тошево. Към предложението е приложена молба от Здравка Георгиева Иванова – председател на ОИК – Генерал Тошево за освобождаване по лични причини. Предлага се на нейно място да бъде назначена Милена Иванова Петрова – досегашен член на ОИК, а на мястото на Милена Иванова Петрова като член да бъде назначена Иванка Мирославова Кулева. Към предложението е приложена декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Иванка Кулева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Генерал Тошево, област Добрич, Здравка Георгиева Иванова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като председател на ОИК – Генерал Тошево, област Добрич, Милена Иванова Петрова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Генерал Тошево, област Добрич, Иванка Мирославова Кулева, ЕГН ….

На назначените председател и член на ОИК – Генерал Тошево, да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения