Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1677-ПВР/МИ
София, 1 март 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велинград, област Пазарджик, назначена с Решение № 413-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-848/28.02.2012 г. от Ангел Даскалов - председател на ПП „ГЕРБ" - Велинград, за промени в ОИК - Велинград, област Пазарджик. Предлага се на мястото на Александра Яворова Добрева - член на ОИК - Велинград, да бъде назначена Ирина Велкова Поибренска. Към предложението са приложени: молба от Александра Яворова Добрева за освобождаването й поради заминаване на работа в Англия; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Ирина Велкова Поибренска.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Александра Яворова Добрева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Ирина Велкова Поибренска, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения