Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1676-МИ
София, 11 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Валентин Костадинов Деливълчев, кандидат за общински съветник в кандидатската листа на КП „Движение ЗАЕДНО за промяната“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Хасково, срещу решение № 273-МИ от 06.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-22-789/08.11.2019 г. от Валентин Костадинов Деливълчев, кандидат за общински съветник в кандидатската листа на КП „Движение ЗАЕДНО за промяната“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Хасково, срещу решение № 273-МИ от 06.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково.

В жалбата се твърди, че на 06.11.2019 г. чрез пълномощник С. С. жалбоподателят е подал заявление до ОИК – Хасково, с което се отказва от мандата си на общински съветник. Заявява, че същия ден е променил взетото си решение и към 17:00 ч. е помолил пълномощника си С. да отиде в ОИК и да помоли да бъде изчакан, за да внесе заявление, с което оттегля отказа си. По повод на това по-късно пълномощникът е уведомил жалбоподателя, че ОИК е отказал да чака с мотив, че работното й време е до 17:00 часа. Твърди, че е подал заявлението си за отказ по електронната поща на ОИК – Хасково и чрез куриерска фирма. Заявява, че въпреки това ОИК – Хасково е приела оспореното решение. Твърди, че ОИК – Хасково не разполага с компетентност да се произнесе по заявлението му за отказ от мандат. Аргументира нищожност на решението поради липса на правна норма, която да дава възможност на ОИК да извърши заличаването му. Алтернативно моли решението да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като е постановено при неизяснена фактическа обстановка, предвид факта, че АПК допуска да бъде разгледано устното искане на пълномощник С. за оттегляне на отказа. Излага съображения за незаконосъобразност и поради липса на конкретика относно приложената норма на чл. 87, ал. 1 ИК. Моли за прогласяване нищожност на оспореното решение и алтернативно за неговата отмяна като незаконосъобразно.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.

С решение 273-МИ от 05.11.2019 г. жалбоподателят е бил обявен за избран за общински съветник в Общински съвет – Хасково от листата на КП „ЗАЕДНО за промяна“ след заличаване на избрания за общински съветник Христо Георгиев Сариев.

Със заявление с вх. № 240/06.11.2019 г. жалбоподателят е заявил, че се отказва от мандата си на общински съветник. По същото заявление ОИК – Хасково е приела оспореното решение като в мотивите му е приела, че тъй като жалбоподателят се отказва от мандата си няма пречка същия да бъде заличен. Решението е публикувано на сайта на ОИК на 06.11.2019 г. в 18:07 часа.

Жалбоподателят е изпратил заявлението за оттегляне на отказа на 06.11.2019 г. в 17:43 часа чрез куриерска фирма Спиди, а също така на електронната поща на ОИК – Хасково на 06.11.2019 г. в 19:59 часа. По тези заявления, входирани под № 244/07.11.2019 г. ОИК – Хасково се е произнесла с решение № 275-МИ/07.11.2019 г., оставяйки ги без разглеждане. Същото решение не е предмет на настоящото производство.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема жалбата за неоснователна по следните съображения:

Централната избирателна комисия приема, че оспореното решение е законосъобразно, тъй като липсва надлежно и своевременно оттегляне на отказа, който е направен от жалбоподателя със заявление с вх. № 240/06.11.2019 г. при ОИК – Хасково.

Предвид необходимостта от стабилност и безпротиворечивост на съответното волеизявление, както отказът за встъпване в мандат като общински съветник така и евентуалното му оттегляне следва да бъдат направени лично и в писмена форма. До 17:00 часа на 06.11.2019 г. заявление от жалбоподателя, че оттегля направеният по-рано през същия ден отказ не е постъпило. Молбата на С. за изчакване на жалбоподателя, която е направена по заявление на председателя на ОИК около 17:25 часа е нелегитимна, тъй като г-жа С. не е представила пълномощно, а освен това работното време на ОИК към този момент е изтекло.

Процесното решение е прието около 17:30 часа, също по заявление на председателя, а заявлението на жалбоподателя е изпратено чрез куриерска фирма в 17:43 часа и втори път на електронната поща на ОИК – Хасково в 19:59 часа. Следователно, макар да съществува принципна възможност за оттегляне на отказа за встъпване в мандат в този случай същият е направен несвоевременно след като ОИК вече се е произнесла по направеното заявление.

Общинската избирателна комисия има компетенции да приеме оспореното решение, тъй като нормата на чл. 453, ал. 5 ИК възлага на същата общото правомощие да обявява резултата от гласуването за общински съветници. Липсата на конкретизация на правомощието на ОИК, което е приложено с оглед чл. 87, ал. 1 ИК като основание е несъществен недостатък предвид изричното посочване на чл. 453, ал. 5 ИК като второ основание. Възможността за отказ от встъпване в мандат е в приложното поле на ИК, тъй като се извършва преди полагане на клетва от съответния кандидат, обявен за общински съветник.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Валентин Костадинов Деливълчев, кандидат за общински съветник в кандидатската листа на КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Хасково, срещу решение № 273-МИ от 06.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Хасково.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Хасково.

Решението на ОИК – Хасково подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково чрез ОИК – Хасково в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения