Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1675-МИ/НР
София, 1 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-278 от 29.08.2015 г. от кмета на община Първомай, област Пловдив, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Първомай.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с и чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на партия Атака. Към протокола не е приложено самото особено мнение, но фактически то изразява липса на съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на ОИК в община Първомай. Претенциите са за заместник-председателското място от страна на партия Атака и коалиция Патриотичен фронт. Останалите участници в консултациите освен представителят на партия Атака се обединяват около кандидатурата на Диана Димитрова Колева - предложена от коалиция Патриотичен фронт, която е юрист по професия. Поради изложените обстоятелства Централната избирателна комисия приема, че при проведените консултации е налице хипотезата на чл. 75, ал. 11.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Йорданова Благоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Диана Димитрова Колева
СЕКРЕТАР: Йорданка Христова Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Петров Янчолов
Никола Петков Николов
Петрана Иванова Димитрова
Севджан Нуриева Ахмед
Ангел Стефанов Авджиев
Петя Запрянова Петкова-Пеева
Борис Атанасов Златарев
Стоян Керанов Стоянов

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения