Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1675-МИ
София, 1 март 2012 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Движение за права и свободи” против решение № 194 от 26.02.2012 г. на ОИК – Дупница, област Кюстендил

Постъпила е жалба вх. № 267 от 29.02.2012 г. на ЦИК от Емил Венев Атанасов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", против решение № 194 от 26.02.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, с което е отказана регистрация на ПП „Движение за права и свободи" за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, на 22 април 2012 г.

Към жалбата са приложени: заявление по образец - Приложение № 25, от ПП „Движение за права и свободи" с искане за регистрация за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, на 22 април 2012 г.; копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК; заверено копие от решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК; копие от решението на ЦИК за допускане на партията до участие в изборите - № 1615-МИ от 6 февруари 2012 г.; копие от пълномощно от председателя на ПП „Движение за права и свободи" Ахмед Демир Доган в полза на Емил Венев Атанасов. Допълнително ОИК - Дупница, изпрати в ЦИК копие от обжалваното решение с отбелязване на датата на обявяване - 26.02.2012 г.; копие от съответната страница от регистъра на ОИК  (Приложение № 34) и копие от протокола от 26.02.2012 г. на ОИК.

Видно от представените документи обжалваното решение е постановено на 26.02.2012 г. и е обявено на същата дата. Жалбата е постъпила в ЦИК на 28.02.2012 г. по факса и е заведена във входящия регистър на 29.02.2012 г. Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 2 от ИК и е допустима за разглеждане.

В срока по чл. 95, ал. 1 във връзка с чл. 284 от ИК политическата партия е подала в ОИК - Дупница, заявление по образец с искане за регистрация на партията за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница. Към заявлението са приложени: копие от удостоверението за регистрация на партията в ЦИК; заверено копие от решение на Централната ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК; копие от решението на ЦИК за допускане на партията до участие в изборите - № 1615-МИ от 6 февруари 2012 г.; копие от пълномощно от председателя на ПП „Движение за права и свободи" Ахмед Демир Доган в полза на Емил Венев Атанасов. Заявлението е заведено в регистъра на ОИК - Дупница, под № 1 от 23 февруари 2012 г. След проверка на приложените документи ОИК - Дупница, е приела, че липсва актуално решение на централното ръководство на партията за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница. На основание чл. 95, ал. 6, изр. второ от Изборния кодекс ОИК - Дупница, е дала указания партията да представи искания документ в срок до 26.02.2012 г., 18,00 ч. В указания срок такъв документ не е бил представен, поради което ОИК - Дупница, е приела, че е налице основание за отказ на регистрация на ПП „Движение за права и свободи" за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, съгласно чл. 95, ал. 7 от ИК.

Решението на ОИК - Дупница, е незаконосъобразно и следва да се отмени по следните съображения:

С Решение № 1588-МИ от 30 януари 2012 г. на ЦИК при регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции от партии, инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г. се прилага Решение № 203-МИ от 12 август 2012 г. на ЦИК с изключение на сроковете, изрично посочени в Решение № 1588-МИ от 30 януари 2012 г.

Документите, които партиите следва да приложат към заявлението за регистрация, са посочени в т. 11 от Решение № 203-МИ от 12 август 2012 г. на ЦИК. Съгласно т 11, буква „б" от Решение № 203-МИ от 12 август 2012 г. на ЦИК към заявлението за регистрация партиите трябва да представят копие от решението за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК, или копие от решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в изборите за съответната община. Видно от представените документи и от мотивите на обжалваното решение ПП „Движение за права и свободи" е представила всички изискуеми документи, включително решение на централното ръководство от 14.07.2011 г. за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК. Неправилно ОИК - Дупница, в противоречие с чл. 95, ал. 2 от ИК и т. 11 от Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК приема, че партията трябва да представи актуално решение на централното ръководство на партията за участието й в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница. Партията е представила всички документи съгласно т. 11 от Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, включително решението на централното ръководство, представено в ЦИК, на основание т. 11, буква „б" от посоченото решение. Не са били налице основанията по чл. 95, ал. 6, изр. второ от ИК за даване на указания и дадените се явяват незаконосъобразни и не подлежат на изпълнение.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 194 от 26.02.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, с което се отказва регистрация на ПП „Движение за права и свободи" за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 22 април 2012 г.

УКАЗВА на ОИК - Дупница, да регистрира ПП „Движение за права и свободи" за участие в новия избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 22 април 2012 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения