Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1672-НС
София, 15 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Николай Симеонов Малинов и Деница Стоилова Сидерова – представляващи коалицията, заведено под № 7 на 15 февруари 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол от 7 февруари 2023 г. за образуване на коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ между партия „АТАКА“, партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“, партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за общо участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от председателите Николай Симеонов Малинов и Деница Стоилова Сидерова заедно и поотделно.

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „АТАКА“ от 13.02.2023 г., издадено от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ от 09.02.2023 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 4526/1999 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ от 08.02.2023 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 2809/1990 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ от 10.02.2023 г., издадено от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 606/2009 г.
 5. Удостоверение изх. № 48-00-69 от 13.02.2023 г. на Сметната палата на партия „АТАКА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 6. Удостоверение изх. № 48-00-54 от 09.02.2023 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 7. Удостоверение изх. № 48-00-72 от 13.02.2023 г. на Сметната палата на „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 8. Удостоверение изх. № 48-00-65 от 13.02.2023 г. на Сметната палата на партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 9. Образец от подписа на представляващия партия „АТАКА“.
 10. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 11. Образец от подписа на представляващия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“.
 12. Образец от подписа на представляващия партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.
 13. Образец от печата на партия „АТАКА“.
 14. Образец от печата на „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.
 15. Образец от печата на „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“.
 16. Образец от печата на „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.
 17. Образци от подписите на представляващите коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“.
 18. Коалицията няма печат.
 19. Вносна бележка от „Банка ДСК“ – АД от 14.02.2023 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители.
 20. Банково удостоверение от 14.02.2023 г. от „Юробанк България“ АД, за банкова сметка на името на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
 21. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 22. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3657 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетината по следния начин: коалиция НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (ПП АТАКА, ПП БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, ПП РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (ПП АТАКА, ПП БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, ПП РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения